Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác lãnh đạo chỉ đạo trong triển khai thực hiện phong trào thi đua tại Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Công tác lãnh đạo chỉ đạo trong triển khai thực hiện phong trào thi đua tại Kim Bảng
Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Kim Bảng đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Một số cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, góp phần quan trọng phát huy quyền làm chủ, sự chủ động, tích cực của Nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần gắn kết, thúc đẩy và tăng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

255ac718beb716e94fa6.jpg

Một góc quang cảnh huyện Kim Bảng

Xác định “Dân vận khéo" là “chìa khóa" để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh, thúc đẩy an sinh xã hội, thời gian qua, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo" Huyện ủy Kim Bảng đã tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương của Tỉnh ủy về công tác dân vận, trọng tâm là Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 19 - CT/TU ngày 16/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới"; Đề án số 02-ĐA/TU ngày 09/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng giai đoạn 2021-2025". Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai tổ chức thực hiện các nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo" hằng năm và theo giai đoạn theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện gắn với các nhiệm vụ chính trị, có trọng tâm, trọng điểm, trọng tâm là xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo" hướng đến giải quyết những vấn mới, việc làm khó mà cấp ủy, chính quyền đang tập trung chỉ đạo, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Qua đó, phong trào “Dân vận khéo" của huyện được triển khai rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, nhiều mô hình với những cách làm hay, sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực, có tính lan tỏa xã hội tích cực và thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thực hiện; được cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân ghi nhận đánh giá cao, góp phần quan trọng vào đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Giai đoạn 2021-2023, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo" huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng và nhân rộng được xây dựng 211 mô hình trong các lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực phát triển kinh tế có 41 mô hình; lĩnh vực văn hóa - xã hội 112 mô hình; lĩnh vực quốc phòng – an ninh 35 mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 23 mô hình. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, đã chỉ đạo triển khai xây dựng, nhân rộng 41 mô hình, các mô hình dân vận khéo đã tập trung vào tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ... Nhiều mô hình có cách làm hay, sáng tạo, tiêu biểu như: Mô hình tổ hợp tác “Nuôi ong lấy mật" với 33 thành viên của Hội Nông dân Liên Sơn cho sản lượng mật 8,5 tấn/năm thu nhập 1,5 tỷ/năm; mô hình “Trồng dưa thương phẩm giá trị kinh tế cao" Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Lê Hồ với diện tích hơn 40ha giải quyết việc làm cho 33 hộ gia đình, có thu nhập 40tr.đ/sào; mô hình “Vận động thanh niên tham gia phát triển nghề Gốm truyền thống" của Đoàn thanh niên thị trấn Quế cho thu nhập 300tr.đ/năm (trừ chi phí) giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động với thu nhập 10tr.đ/tháng; mô hình “Trồng ổi, Mít thái bốn mùa" với diện tích 5ha của Hội nông dân xã Văn Xá thuộc cánh đồng Làn thôn Chanh Thôn Trung Đồng cho thu nhập 300-500tr.đ/năm giải quyết việc làm cho 10-15 lao động tại địa phương... Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đã xây dựng, nhân rộng được 112 mô hình. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều mô hình đã huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia hiệu quả đã tạo sức lan tỏa nhanh, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, ý thức trách nhiệm của cộng đồng, vừa có ý nghĩa văn hóa - xã hội, vừa có ý nghĩa chính trị sâu sắc, tiêu biểu như: Mô hình “Vận động hội viên phụ nữ thực hiện vệ sinh môi trường, phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình", “Vận động hội viên phụ nữ không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi", “Hũ gạo tiết kiệm", “Tổ phụ nữ thu gom phế thải tiết kiệm giúp phụ nữ, trẻ em nghèo", “Tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua bảo hiểm y tế", “Hỗ trợ chăn nuôi Bò vàng sinh sản cho hội viên nông dân nghèo, giúp xóa nghèo bền vững"; “Câu lạc bộ hát dân ca"; “Phát triển kinh tế hộ gắn với Bảo vệ môi trường"; “Điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi"; “Cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo làm giàu hợp pháp"; “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"; “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị"... do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp huyện thực hiện. Nổi bật trong đó là mô hình “Di chuyển mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung" của phòng Văn hóa và Thông tin huyện, mô hình được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, qua 3 năm thực hiện đã vận động Nhân dân di chuyển 7.412 phần mộ về nghĩa trang tập trung.

Các mô hình “Dân vận khéo" trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình Nhân dân, xây dựng lực lượng nòng cốt, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã được triển khai ở các địa phương như các mô hình: Vận động công dân thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; 3 giảm, 4 giữ; khu dân cư không phát sinh thanh, thiếu niên mắc tệ nạn xã hội; camera an ninh... Với nhiều cách làm sáng tạo các mô hình “Dân vận khéo" đã khơi dậy truyền thống yêu nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, các mô hình “Dân vận khéo" gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đạo đức công vụ, duy trì thường xuyên hoạt động đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc tham gia giám sát, phản biện đối với chính sách, pháp luật và các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Điểm nhấn, nổi bật trong lĩnh vực là việc chỉ đạo triển khai nhân rộng thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ cấp xã, cấp huyện. Mô hình đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; được triển khai, thực hiện nghiêm túc đảm bảo nội dung, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đội ngũ cán bộ công chức có sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Kết quả lớn nhất sau khi thực hiện mô hình là sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng tăng cao, tạo được niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện.

Có thể khẳng định giai đoạn 2021-2023, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng phong trào thi đua “Dân vận khéo" đạt nhiều kết quả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị, được các tầng lớp Nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia, đạt kết quả quan trọng. Phong trào đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhất là người đứng đầu đối với công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo" của Đảng. Qua triển khai thực hiện phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo" tiêu biểu trên các lĩnh vực. /.

LH