Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp thông tin quyết toán thuế năm 2020

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Cung cấp thông tin quyết toán thuế năm 2020
Để giúp Quý đơn vị thực hiện tốt các quy định về quản lý thuế đối với Hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2020, Cục Thuế tỉnh Hà Nam cung cấp một số thông tin như sau:

1. Kê khai, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2020

1.1. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2020:

- Doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3/2021).

- Doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

1.2. Một số lưu ý khi thực hiện kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2020:

- Về kê khai thuế TNDN, doanh nghiệp xác định, kê khai đủ thông tin tại Tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu 03/TNDN); trong đó lưu ý đến một số chỉ tiêu sau: Chỉ tiêu [04] - Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất; Chỉ tiêu [05] -  Tỷ lệ (%) của ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ doanh thu cao nhất trên tổng doanh thu của kỳ tính thuế.

- Doanh nghiệp phải xác định, kê khai thông tin giao dịch liên kết, cụ thể doanh nghiệp lưu ý xác định chính xác đối tượng phải kê khai, thực hiện kiểm soát và kê khai đầy đủ thông tin giao dịch liên kết, xác định đúng chi phí lãi vay được trừ (mức khống chế 30%) khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ để hạn chế sai sót.

- Xác định, kê khai giảm thuế TNDN của năm 2020 theo Nghị định số 116/2020/QH14: Trường hợp tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp được giảm 30% số thuế phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020.

+ Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 gồm toàn bộ tiền giảm thuế là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Khi lập hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp kê khai số thuế TNDN được giảm trên hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN và trên phụ lục thuế TNDN được giảm ban hành kèm theo Nghị định số 114/2020/NĐ-CP.

+ Số thuế TNDN được giảm được tính trên số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020, sau khi đã trừ đi số thuế TNDN mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo quy định.

- Kỳ tính thuế TNDN được xác định theo năm dương lịch, trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế TNDN xác định theo năm tài chính áp dụng quy định tại Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Kê khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2020

2.1. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2020

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế trả thu nhập, thời hạn quyết toán là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3/2021).

- Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, thời gian quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

- Trường hợp người lao động có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn (theo khoản 4 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

2.2. Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2020

- Về mức giảm trừ gia cảnh, trường hợp các tháng/quý thuộc kỳ tính thuế năm 2020, người nộp thuế đã tạm nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh cũ (9 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc) thì khi quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế xác định lại số thuế TNCN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh mới, cụ thể: Đối với cá nhân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng; đối với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng/người.

- Cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau khi quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống thì được miễn thuế TNCN, đồng thời cá nhân không phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Để tránh nộp chậm Hồ sơ quyết toán năm 2020, các đơn vị thực hiện lập và gửi Hồ sơ thông qua các phương thức điện tử tới cơ quan thuế trước thời điểm kết thúc hạn nộp để có thể điều chỉnh kịp thời nếu có sai sót. Quý đơn vị có thể tìm hiểu thêm trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Hà Nam tại địa chỉ Website http://hanam.gdt.gov.vn./.

Cục Thuế tỉnh tổ chức chương trình “Tháng hỗ trợ quyết toán thuế năm 2020" thời gian từ 01/3/2021 đến 31/3/2021 qua các hình thức: điện thoại, email (ttht.hna@gdt.gov.vn), hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua eTax, hoặc trực tiếp tịa bộ phận “Một cửa" của cơ quan thuế./.​