Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù định lần...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù định lần thứ 2 năm 2022
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG về tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022.

Xem chi tiết Thể lệ Cuộc thi tại đây!

the-le-cuoc-thi.pdf

Xem chi tiết Phụ lục định hướng chủ đề bài viết tham gia Cuộc thi tại đây!

phu luc dinh huong.pdf