Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ huyện Kim Bảng: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Đảng bộ huyện Kim Bảng: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng
Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Kim Bảng chú trọng các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên, tạo chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Nhận thức tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xem đây là những vấn đề cơ bản, quyết định trực tiếp đến chất lượng tổng hợp, sức mạnh và hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện, những năm qua, Đảng bộ huyện Kim Bảng đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Xác định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ và giải pháp hàng đầu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, 5 năm qua, các cấp ủy đảng trong huyện Kim Bảng đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, triển khai và cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn triển khai tới cơ sở, đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống. Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy đã cụ thể hóa ban hành 05 chương trình, 01 đề án, 01 nghị quyết chuyên đề mang tính trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng chương trình công tác toàn khóa, làm cơ sở để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát hàng năm đảm bảo bảo chất lượng, hiệu quả; kịp thời bổ sung nhiệm vụ mới phát sinh đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với nhiều hình thức phong phú, thiết thực xây dựng mô hình điểm, đăng ký làm theo của các tập thể, cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết các phát sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị, toàn huyện có 325 tập thể, 627 cá nhân được biểu dương và 22 tập thể, 42 cá nhân được tỉnh, huyện khen thưởng. Đây là các nhân tố tích cực trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị về cập nhật kiến thức mới được tăng cường, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương về cơ quan, đơn vị. Xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên ngày càng được nâng cao. Cùng với đó, huyện tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các tổ chức trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, tinh gọn, chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Chỉ đạo đồng bộ, kịp thời việc sắp xếp các chi bộ, ban công tác mặt trận, chi hội đoàn thể các thôn, tổ dân phố sau khi được sắp xếp, sáp nhập. Huyện đã thực hiện sáp nhập 179 thôn, xóm, tổ dân phố xuống còn 85 thôn, tổ dân phố; sáp nhập 173 chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố xuống còn 85 chi bộ; thực hiện Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đạt 100%. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nhất là cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố; duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố vào ngày 03 hàng tháng. Thực hiện tốt việc chuyển giao, bàn giao chia tách, sáp nhập, đổi tên và thành lập chi bộ theo quy định. Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được nâng lên; kết nạp 700 đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đại hội.

Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; việc giám sát được mở rộng, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 406 lượt tổ chức Đảng và 99 đảng viên, giám sát được 288 lượt tổ chức Đảng và 78 đảng viên. Ủy ban các cấp đã kiểm tra 11 tổ chức Đảng và 46 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, 400 lượt tổ chức Đảng cấp dưới được thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Công tác kiểm tra, giám sát đã có tác dụng tốt trong việc phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế, tăng cường đoàn kết nội bộ, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, bám sát những nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện Kim Bảng sẽ có bước phát triển mới, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 - 2025./.​