Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ II; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đảng bộ.

Cấp ủy đã ban hành 03 nghị quyết chuyên đề để triển khai tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các doanh nghiệp, phát triển tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh; ban hành chương trình, kế hoạch công tác và nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đạt được những kết quả tích cực, bước đầu ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy doanh nghiệp. Vị trí vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp được củng cố, nâng cao. Tập thể đơn vị đồng thuận, đoàn kết, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh, an toàn doanh nghiệp, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và các đoàn thể chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền quán triệt quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và người lao động. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nội dung của chỉ thị; đưa việc thực hiện chỉ thị vào chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Qua 04 năm thực hiện chỉ thị đã có hàng trăm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp ủy khen thưởng.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được coi trọng, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng cao. Ban Chấp hành Đảng bộ khối luôn coi trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; ban hành và lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp; triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Quan tâm lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy; chú trọng sinh hoạt chuyên đề gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm việc phân công cấp ủy, cán bộ chuyên trách cơ quan Đảng ủy dự sinh hoạt chi bộ theo quy định. Công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên luôn quan tâm, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã tuyên truyền vận động thành lập mới 21 tổ chức Đảng, tiếp nhận 10 tổ chức đảng, sắp xếp chuyển 02 đảng bộ trực thuộc thành chi bộ; kết nạp 622 đảng viên, đạt 130% chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra; tiếp nhận 442 đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng cho 513 đảng viên; tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 77 đồng chí, 40 năm tuổi Đảng cho 16 đồng chí, 45 năm tuổi Đảng cho 03 đồng chí; thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, góp phần tăng cường kỷ cương kỷ luật, giữ vững nguyên tắc và tổ chức sinh hoạt đảng. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, có sự chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra từ khối đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 198 lượt tổ chức đảng và 654 lượt đảng viên, giám sát 188 lượt tổ chức đảng và 781 lượt đảng viên, thi hành kỷ luật 52 đảng viên; tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát cho trên 300 lượt cán bộ cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã đánh giá được thực trạng công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng và đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, khắc phục, xử lý những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh với phương châm hành động “Đoàn kết - sáng tạo - phát triển"; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III đề ra, góp phần xây dựng quê hương Hà Nam giàu đẹp, văn minh./.​