Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Sở Ban Ngành  
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ
Sáng ngày 05/4/2023, tại phòng họp của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

DSC_1689.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Lê Hồng Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Đặng Đình Thoảng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Đặng Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc…  

 DSC_1694.jpg

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Văn Hương trình bày báo cáo tại hội nghị

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, Chương trình công tác năm phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ. Cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; chú trọng nâng cao năng lực, tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; gắn lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế tổng hợp, văn hóa, xã hội, nội chính, tư pháp, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đạt được những thành tựu nổi bật và có bước đột phá. Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Bình quân hàng năm, số đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 96%, cao hơn 6% so với chỉ tiêu Đại hội; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 97,4%, cao hơn 2,4% so với chỉ tiêu Đại hội. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 182 đảng viên đạt 60,7% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Việc thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức kiểm tra 206 tổ chức đảng, 611 đảng viên; giám sát 93 tổ chức đảng và 104 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 41 đảng viên.

DSC_1697.jpg 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp: Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, các nghị quyết, chương trình, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Đảng bộ Khối; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt công tác: Tư tưởng, chính trị, đạo đức; tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hoá" của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; quan tâm đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ; thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Bám sát các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ được xác định trong các nghị quyết chuyên đề hằng năm, các chương trình, đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình trong Khối; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu trong thực thi công vụ, chức trách, nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trên địa bàn tỉnh để các chủ trương, chính sách này đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, từng bước xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.../.

Phạm Nga