Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018

Tin theo lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng  
Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018
Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 431/KH-UBND đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 của UBND tỉnh Hà Nam.

Theo đó, nhiệm vụ cần thực hiện là đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của UBND tỉnh, cơ quan thuộc UBND tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

cac-dai-bieu-du-buoi-lam-vi.jpg

Tổ công tác đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 làm việc tại Sở Công Thương

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, ngày 19/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 473QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018. Tổ công tác gồm 11 thành viên, có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt kế hoạch, nội dung, phương pháp đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 đối với các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 473QĐ-UBND, Tổ công tác đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-TCT ngày 20/3/2019 về việc đánh giá công tác PCTN năm 2018 của UBND tỉnh Hà Nam. Kế hoạch nhằm mục đích đánh giá đúng và khuyến khích những nỗ lực của UBND tỉnh, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong công tác PCTN, đồng thời nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu của tỉnh về công tác PCTN.

ong-son-sua.jpg

Ông Hà Đức Sơn - Trưởng phòng Nghiệp vụ III (Thanh tra tỉnh) triển khai các nội dung đánh giá công tác PCTN tại buổi làm việc với Sở Công Thương

Theo kế hoạch, từ ngày 01 - 17/4/2019, Tổ công tác tiến hành kiểm tra việc tự đánh giá và kết quả thực hiện công tác PCTN tại 18 sở, ngành, UBND huyện, thành phố. Sau kiểm tra, Tổ công tác tiến hành thẩm tra hồ sơ, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Thanh tra Chính phủ./.