Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/8/2023

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/8/2023
Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 64 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/8/2023 với số tiền là 126.458.638.299 đồng.
Xem chi tiết Danh sách tại đây DS NNT CONG KHAI THONG TIN T8.23 (1).pdf