Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề án Mở điểm hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qu...

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chiến lược, định hướng phát triển  
Đề án Mở điểm hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày 13 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Mở điểm hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (kèm theo Quyết định số 2758/QĐ-UBND).
Xem chi tiết Quyết định, Đề án​ tại đây!