Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn về tần suất và giãn cách chỗ trên phương tiện tại Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ng...

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn về tần suất và giãn cách chỗ trên phương tiện tại Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) điều chỉnh một số nội dung Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 05 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1812/QĐ- BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi là Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải), như sau:

1. Điều chỉnh nội dung tiết 1, tiết 2 (gạch đầu dòng thứ nhất, thứ 2) điểm b khoản 9.1 mục II Phần 2 của Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải, như sau:

“- Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên: Sở GTVT tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép hoạt động;

- Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh (bao gồm cả xe buýt có hành trình từ hai tỉnh trở lên): Sở GTVT hai đầu tuyến báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho phép hoạt động;".

2. Điều chỉnh nội dung tiết 2 (gạch đầu dòng thứ 2) điểm c khoản 9.1 mục II Phần 2 của Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải, như sau:

“- Đối với xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ (xe hợp đồng, xe du lịch sử dụng hợp đồng điện tử) có vách ngăn với khách, thanh toán điện tử được phép hoạt động;".

3. Điều chỉnh nội dung tiết 2 (gạch đầu dòng thứ 2) điểm b khoản 9.3 mục II Phần 2 của Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải, như sau:

“- Đối với địa bàn có dịch ở cấp 3, cấp 4: được phép hoạt động theo hướng dẫn của GTVT tải điểm đi, điểm đến".

4. Điều chỉnh nội dung tiết 1 (gạch đầu dòng thứ nhất) điểm b khoản 7.1 mục III Phần 2 của Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải, như sau:

“- Sở GTVT tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép hoạt động;".

5. Điều chỉnh nội dung tiết 1, tiết 2 (gạch đầu dòng thứ nhất, thứ 2) điểm b khoản 7.1 mục IV Phần 2 của Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải, như sau:

“- Đối với tuyến vận tải hành khách nội tỉnh: Sở GTVT tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép hoạt động;

- Đối với tuyến vận tải hành khách liên tỉnh: Sở GTVT hai đầu tuyến tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho phép hoạt động;"./.