Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh thời gian nghỉ học, đi học của trẻ em, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Điều chỉnh thời gian nghỉ học, đi học của trẻ em, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh