Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thị xã, Thành phố  
Duy Tiên chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ
Cán bộ và công tác tổ chức cán bộ luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng. Nhận thức rõ vai trò của công tác cán bộ, nhiều năm qua, Thị ủy Duy Tiên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo coi trọng thực hiện công tác cán bộ, đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.

Để thực hiện tốt công tác cán bộ, Thị ủy, Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy Duy Tiên luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác cán bộ. Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết về công tác cán bộ sát thực với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của địa phương. Trước hết, trong quy hoạch cán bộ, BTV Thị ủy đã ban hành đề án, hướng dẫn, kế hoạch về triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2026-2031 và thực hiện rà soát, bổ sung hằng năm theo quy định. Quy hoạch của thị xã và cấp xã luôn đạt hệ số, bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, mang tính kế thừa; quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 3 cán bộ, một cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh ở cùng cấp.

Cụ thể, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã là 44 đồng chí, hệ số là 1,19 lần; tuổi trẻ dưới 40 tuổi là 8 đồng chí, đạt 18,18%; nữ là 19 đồng chí, chiếm 43,18%; quy hoạch BTV là 15 đồng chí, hệ số là 1,36 lần; tuổi trẻ dưới 40 tuổi là 1 đồng chí, đạt 8,33%; nữ là 5 đồng chí. Đối với cấp xã: quy hoạch Ban Chấp hành là 269 đồng chí, hệ số là 1,13 lần; tuổi trẻ dưới 35 tuổi là 133 đồng chí, đạt 49,44%; nữ 121 đồng chí; chiếm 44,98%. Quy hoạch BTV là 101 đồng chí; hệ số là 1,30 lần; tuổi trẻ dưới 35 tuổi là 28 đồng chí, đạt 10,41%; nữ là 39 đồng chí, chiếm 14,50%.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ tháng 1 năm 2020 đến nay, 32 cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm, tạo điều kiện đi học và tốt nghiệp đại học (trong đó có 5 đồng chí học văn bằng 2), 80 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đi học trung cấp, 20 đồng chí tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Đến nay, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý của thị xã 100% đạt chuẩn hoá theo quy định; CBCC các phòng, ban của thị xã gần 100% có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 98% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; cán bộ cơ sở cơ bản đạt chuẩn.

Cán bộ công chức phường Bạch Thượng giải quyết TTHC cho công dân. Ảnh: Nguyễn Hằng

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Duy Tiên, công tác luân chuyển cán bộ được xác định là một trong những nội dung quan trọng nhằm tăng cường cán bộ được đào tạo, rèn luyện thử thách qua thực tiễn, góp phần sắp xếp cán bộ hợp lý, tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn gắn với điều động, bố trí cán bộ, từng bước điều chỉnh việc bố trí cán bộ, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong địa phương và làm cơ sở lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ gắn liền với việc bố trí cán bộ chủ chốt cấp cơ sở không phải là người địa phương.

 Hiện thị xã có 16 đồng chí lãnh đạo các xã, phường không phải là người địa phương (8 đồng chí bí thư, 1 đồng chí phó bí thư, 1 đồng chí chủ tịch UBND và 6 đồng chí phó chủ tịch HĐND, UBND); điều động và bổ nhiệm đối với 3 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã giữ chức danh lãnh đạo cơ quan, đơn vị của thị xã; điều động, bổ nhiệm đối với 10 đồng chí giữa các phòng, ban của thị xã và khối đảng, đoàn thể. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 24 công chức, viên chức cấp huyện và 24 công chức cấp xã. Từ đó từng bước tạo nguồn cán bộ cho cấp xã không phải người địa phương. Hiện thị xã tiếp tục bố trí 8 đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương.

Việc luân chuyển, điều động cán bộ cơ bản thực hiện bảo đảm quy hoạch phê duyệt, thời gian quy định; đã lựa chọn được những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cơ bản phù hợp với lĩnh vực, địa bàn được luân chuyển đến; kết hợp luân chuyển, điều động cán bộ với từng bước thực hiện bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở. Công tác đánh giá, nhận xét cán bộ luân chuyển, điều động được quan tâm, chú trọng. Qua công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ để chuẩn bị một bước nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2025-2030.

Hiện Thị ủy Duy Tiên đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác quản lý CBCCVC; chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo từng vị trí việc làm, nhằm đào tạo đúng đối tượng, xuất phát từ yêu cầu vị trí việc làm. Xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm khách quan, đúng quy định, đúng đối tượng với lộ trình, bước đi cụ thể, vừa bảo đảm tính ổn định và phát triển, vừa bảo đảm yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện nghiêm túc, khách quan, công tâm trong việc đánh giá cán bộ làm cơ sở cho công tác luân chuyển, điều động; quan tâm luân chuyển cán bộ trẻ, nữ, cán bộ có quy hoạch chức vụ cao trước; bố trí luân chuyển, điều động để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho những năm tiếp theo; đẩy mạnh thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương, đồng thời thường xuyên theo dõi, giúp đỡ cán bộ luân chuyển vượt qua khó khăn, khắc phục những mặt còn hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Với những việc làm thiết thực trong công tác cán bộ, góp phần giúp Duy Tiên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đạt mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Khang Ninh

Theo baohanam.com.vn

https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/duy-tien-chu-trong-thuc-hien-tot-cong-tac-can-bo-111281.html