Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu điểm mới Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Giới thiệu điểm mới Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ngày 26/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (gọi tắt là Thông tư 10). Thông tư 10 có hiệu lực thi hành từ ngày 12/3/2021.

Để giúp các đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế và cộng đồng người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Hà Nam có thể nắm bắt và thực hiện tốt những quy định về quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Nam giới thiệu một số điểm mới được hướng dẫn tại Thông tư 10. Xem chi tiết nêu tại Phụ lục.