Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 45/2021/TT-BTC

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 45/2021/TT-BTC
Ngày 18/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương án xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Thông tư số 45/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 03/8/2021.
Để giúp các doanh nghiệp và cộng đồng người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Hà Nam có thể kịp thời nắm bắt và thực hiện tốt những quy định về việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Cục Thuế tỉnh Hà Nam giới thiệu một số điểm mới được hướng dẫn tại Thông tư số 45/2021/TT-BTC.
Xem chi tiết tại đây!