Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu một số nội dung mới về đăng ký thuế tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Giới thiệu một số nội dung mới về đăng ký thuế tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính
Ngày 03/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 17/01/2021.

Để giúp doanh nghiệp và cộng đồng người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Hà Nam nắm bắt và thực hiện tốt những quy định về đăng ký thuế, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam giới thiệu một số điểm mới được hướng dẫn tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC.

Xem chi tiết phụ lục tại đây./.