Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam: Đẩy mạnh vận động, tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Hà Nam: Đẩy mạnh vận động, tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
Thực tiễn trong những năm qua đã chứng minh, việc tích cực tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Đây cũng được xem là hai trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc vận động người dân tham gia BHXH, BHYT từ đầu năm đến nay gặp nhiều khó khăn. Song, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, BHXH tỉnh Hà Nam đã triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia, giảm nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Cùng với đó đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ nhanh chóng, kip thời, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Tính đến ngày 30/9/2021, số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh là 152.193 người, tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động  31,8%, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020. Số thu BHXH, BHYT, BHTN 9 tháng đầu năm là 2.183 tỷ đồng, đạt 67,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; bằng 105% so với cùng kỳ năm 2020.

Công tác thực hiện chính sách BHYT cũng được đặc biệt chú trọng. Trong 9 tháng đầu năm 2021, ước chi khám chữa bệnh BHYT số tiền là 313,6 tỷ đồng, bằng 103,2% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 69,7% dự toán chi khám chữa bệnh BHYT được giao. Cùng với đó, BHXH tỉnh cũng phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHTN cho người lao động. Phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện đa dạng, linh hoạt các phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia, thụ hưởng. Đặc biệt trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp BHXH 02 tháng liền kề trong cùng một kỳ chi trả và chi trả tận nơi cho người hưởng tại vùng cách ly y tế. 9 tháng đầu năm ước thực hiện chi BHXH 1.866,5 tỷ đồng, đạt 71,3% kế hoạch và bằng 100,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Để kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động (SDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam, BHXH tỉnh đã ban hành Văn bản số 1072/BHXH-QLT ngày 14/7/2021 về việc thực hiện một số nội dung của chính sách hỗ trợ người lao động và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và Công văn số 1107/BHXH-QLT ngày 19/7/2021 về việc giảm mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên hướng dẫn các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, sớm lập hồ sơ để được giải quyết việc tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, Quỹ TNLĐ-BNN theo quy định. Kịp thời gửi thông báo số tiền tạm tính giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN 12 tháng (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) đến 3.041 đơn vị SDLĐ.

Lũy kế đến ngày 31/8/2021, BHXH tỉnh Hà Nam đã thực hiện giảm thu bảo hiểm TNLĐ-BNN cho 2.844 đơn vị với 120.474 lao động. Xác nhận cho 06 đơn vị đề nghị hỗ trợ đối với 76 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương; xác nhận cho 06 đơn vị đề nghị hỗ trợ 259 lao động ngừng việc...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn tồn tại một số hạn chế: Tỷ lệ người tham gia BHXH so với số người trong độ tuổi lao động còn thấp so với tiềm năng; số người tham gia BHXH bắt buộc có xu hướng giảm. Ý thức tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT của một số đơn vị sử dụng lao động còn hạn chế, nhiều chủ sử dụng lao động tìm mọi cách trốn tránh việc tham gia BHXH cho người lao động. Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện chính sách BHTN còn gặp nhiều khó khăn; quy định về khai báo tình trạng việc làm hàng tháng đối với người lao động đang hưởng chế độ trợ cấp BHTN chưa có cơ chế kiểm tra, kiểm soát...

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giao chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW; đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các cấp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT; triển khai thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 04/2021/TT-BYT ngày 29/4/2021 của Bộ Y tế và các điều kiện để người tham gia sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi khám, chữa bệnh BHYT; giải quyết kịp thời chính xác các chế độ BHXH, BHTN; chi trả, kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp đảm bảo quyền lợi cho người hưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC gắn với ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian giao dịch; thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc: Rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân./.