Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam đứng đầu cả nước về thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh ngh...

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hà Nam đứng đầu cả nước về thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính
Thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Ngay sau khi Kế hoạch được ban hành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bộ chỉ số bao gồm 05 nhóm chỉ số chính: Nhóm chỉ số về Công khai, minh bạch (gồm có 04 chỉ số thành phần); nhóm chỉ số về Tiến độ, kết quả giải quyết (gồm có 02 chỉ số thành phần); nhóm chỉ số về Cung cấp dịch vụ trực tuyến (gồm có 06 chỉ số thành phần); nhóm chỉ số về Số hóa hồ sơ (gồm có 06 chỉ số thành phần); nhóm chỉ số về Mức độ hài lòng (gồm có 04 chỉ số thành phần).

Kết quả thực hiện Bộ chỉ số này được Văn phòng Chính phủ cập nhật, công bố công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo thời gian thực.

Kể từ tháng 8 năm 2022 đến nay, tỉnh Hà Nam luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chỉ số cao. Hiện nay, tỉnh Hà Nam đang đứng đầu cả nước về bộ chỉ số này với tổng số điểm đạt được là 81,43/100 điểm và là 01 trong 02 tỉnh được xếp vào loại tốt (từ 80-90 điểm xếp loại tốt). Trong đó: Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 86,3% (trung bình cả nước đạt 58,2%); tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 57,8% (trung bình cả nước đạt 12,8%); tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 93% (trung bình cả nước đạt 63,7%).​