Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam: Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc phục hồi sản xuất, kinh doanh

Tin theo lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội  
Hà Nam: Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc phục hồi sản xuất, kinh doanh
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 2.800 đơn vị sử dụng lao động, 122.000 người lao động, 12.000 người lao động bảo lưu hưởng hỗ trợ nằm trong diện được hưởng hỗ trợ từ quỹ BHTN. Số hỗ trợ bằng tiền cho người lao động trên 300 tỷ đồng, số giảm trừ cho người sử dụng lao động khoảng 74 tỷ đồng. Tính đến ngày 14/10/2021, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nam đã thực hiện chi trả cho trên 5,4 nghìn lao động với số tiền trên 12,5 tỷ đồng.

Để tiếp tục tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19 được tiếp cận với gói tín dụng lãi suất 0% của Chính phủ trả lương ngừng việc và trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, ngày 15/11/2021, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 3153/UBND-KT việc về việc thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quy định hiện hành; chủ động tiếp cận, nắm bắt tình hình sử dụng lao động và nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp, đơn vị của các doanh nghiệp, từ đó xác định đúng đối tượng đủ điều kiện, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và tổ chức cho vay đảm bảo nhanh chóng, kịp thời; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quy định đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên tổng hợp báo cáo cấp uỷ, chính quyền địa phương kết quả cho vay và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh: Thông báo rộng rãi tới các doanh nghiệp trực thuộc, chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ để các doanh nghiệp biết về đối tượng, điều kiện vay vốn, đăng ký nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tuyên truyền và đôn đốc các cơ quan quản lý doanh nghiệp tuyên truyền về chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất để các đối tượng biết về chủ trương, chính sách, hiểu rõ các quy định, quyền lợi, trách nhiệm, chủ động tiếp cận với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh khi có nhu cầu vay vốn.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã, phường, thị trấn, theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay trong quá trình tổ chức triển khai cho vay trên địa bàn; xem xét xác nhận đối với các trường hợp doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần để phòng, chống dịch COVID- 19 hoặc phải áp dụng các biện pháp không hoạt động, ngừng hoạt động, hoạt động hạn chế, hoạt động có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP (nếu có).  

 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên tỉnh: Tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách cho vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên biết, thực hiện và giám sát; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội nhằm đảm bảo việc thực hiện chính sách đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; kịp thời phản ánh, thông tin về các trường hợp lợi dụng, trục lợi chính sách để xử lý theo quy định./.​