Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam: Học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội

Tin theo lĩnh vực Học tập và làm theo Bác  
Hà Nam: Học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội
Thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Tỉnh ủy Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn khoá 2021 - 2025.

Mục đích của kế hoạch là tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào nền nếp, tạo bước chuyển mới trong học tập và làm theo Bác nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân. Thực hiện tốt chuyên đề toàn khoá “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng thời phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp trong thực hành trách nhiệm nêu gương theo phương châm “Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ chủ động tham mưu, đề xuất, theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định của Tỉnh uỷ. Định kỳ hàng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết quả chỉ đạo, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện theo quy định về Ban Thường trực Tỉnh uỷ (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ) trước ngày 15/12 hằng năm. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch triển khai, phù hợp với đặc thù của ngành, địa phương, đơn vị. Việc triển khai cần bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi cao, dễ kiểm tra, đánh giá và tổ chức thực hiện. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) trước ngày 15/12 hằng năm.Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh: Căn cứ kế hoạch của Tỉnh uỷ để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sát với đặc điểm điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Đồng thời cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021 - 2025 và theo từng năm. Báo cáo sơ kết gửi về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) trước ngày 15/12 hằng năm.Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ kế hoạch của tỉnh và hướng dẫn của ngành dọc Trung ương xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) trước ngày 15/12 hằng năm.Các cơ quan báo chí địa phương và cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Hà Nam tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên chuyên trang, chuyên mục để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân biết và tích cực tham gia thực hiện. Chú trọng tuyên truyền rộng rãi các gương điển hình xuất sắc, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) trước ngày 15/12 hằng năm./.