Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Tin theo lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội  
Hà Nam tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Kế hoạch số 2531/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025.

Đối tượng rà soát là toàn bộ các hộ gia đình trên phạm vi toàn tỉnh; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

Tiêu chí về hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021: Tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với tiêu chí về hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025: Thực hiện theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

Thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm định kỳ mỗi năm một lần: Thực hiện từ ngày 01/9 đến hết ngày 14/12 của năm. Thường xuyên hàng tháng: Mỗi tháng 01 lần, thực hiện từ ngày 15 hằng tháng. Thời gian xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình: Thực hiện từ ngày 15 hằng tháng.

Để kế hoạch triển khai hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải  rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của các cấp hội, đoàn thể và của người dân. Các cơ quan, đơn vị liên quan phải được thực hiện đúng quy trình, đúng tiến độ về thời gian; bảo đảm tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ; kết quả rà soát phải phản ánh đúng thực tế tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đời sống của Nhân dân; không chạy theo chỉ tiêu, thành tích, phản ánh sai lệch thực tế về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc thoát nghèo. Cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư chịu trách nhiệm chính trong việc điều tra, rà soát và tính chính xác kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả rà soát chính thức trước ngày 18/12/2021.

Xem chi tiết Kế hoạch số 2531/KH-UBND tại đây! ​ ke hoach ra soat ho ngheo.pdf