Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Tin theo lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội  
Hà Nam triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022
Ngày 01/4/2022, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 877/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ; đẩy mạnh thực hiện kiểm soát các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo kế hoạch, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31/5/2022 với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19".

Để việc triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 được triển khai hiệu quả, UBND tỉnh đề nghị: Hội đồng ATVSLĐ cấp tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ; phân công thành viên theo dõi, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Hội đồng ATVSLĐ cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ; hướng dẫn triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ; lựa chọn 01 đơn vị làm điểm để rút kinh nghiệm; phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về Tháng hành động ATVSLĐ, trong đó đổi mới và đa dạng hóa nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện ATVSLĐ tới doanh nghiệp và người lao động trong khu vực có hợp đồng lao động và không có hợp đồng lao động theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; tăng cường tuyên truyền về các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động; thông tin hướng dẫn cách nhận diện, đánh giá tủi ro và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức cấp, phát các ấn phẩm, thông tin tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động như: tờ rơi, panô, áp phích, tài liệu đến các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động.

Cùng với đó, phối hợp với các ngành có liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở tăng cường xây dựng, triển khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cải thiện điều kiện tại nơi làm việc; trước, trong và sau Tháng hành động, đẩy mạnh công tác kiểm tra chuyên ngành về thực hiện công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực, những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ (những doanh nghiệp khai thác đá, công trình xây dựng); phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh, Cục An toàn lao động khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ năm 2021; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 trước ngày 30/7/2022.

Sở Y tế: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ; thực hiện tốt công tác tự kiểm tra ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, phòng bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc;  phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe và phòng, chống bệnh nghề nghiệp; tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ.

 Công an tỉnh: Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ; phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường gắn với bảo đảm ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, đặc biệt tại các khu vực đông công nhân, người lao động, góp phần bảo đảm ATVSLĐ; thực hiện tốt công tác tự kiểm tra ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị công an trong tỉnh.

          Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tăng cường công tác hướng dẫn, phổ biến các biện pháp phòng, chống nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, nhiễm khuẩn nghề nghiệp trong chăn nuôi, trồng trọt và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị nông nghiệp cho nông dân, các khu sản xuất nông nghiệp tập trung và làng nghề.

 Các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp rà soát, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các quy định về ATVSLĐ đối với các công trình tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động; xử lý đối với những đơn vị vi phạm quy định ATVSLĐ thuộc phạm vi quản lý. Thông tin cảnh báo kịp thời những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn để mọi người biết, phòng tránh; tuyên truyền, tập huấn nội dung, kỹ thuật an toàn trong sử dụng vật liệu nổ, hóa chất, điện.

Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2022; chỉ đạo, hướng dẫn Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, các công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động. Đồng thời phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở trong khu công nghiệp tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2022; tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Ban Quản lý các khu công nghiệp: Chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2022.

 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tổ chức tuyên truyền về các hoạt động của Tháng hành động ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2022; thông tin về các nguyên nhân, sự cố tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chia sẻ rộng rãi các sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin cải thiện điều kiện lao động; chia sẻ, lan tỏa các sáng kiến của tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác đảm bảo ATVSLĐ.

Các sở, ban, ngành khác, hội, đoàn thể tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị, đặc biệt quan tâm các đơn vị, lĩnh vực có nhiều nguy cơ mất an toàn và cháy nổ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thành lập Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ; xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ của địa phương, gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh trước ngày 12/4/2022; căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 của địa phương, chủ động phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2022 hoặc tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với chủ đề, nội dung tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2022; quan tâm, chú trọng mở rộng các hoạt động Tháng hành động tới cấp xã, khu vực làng nghề, khu vực nông thôn, người lao động; tăng cường tuyên truyền về các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động; thông tin hướng dẫn cách nhận diện, đánh giá rủi ro và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phối hợp tổ chức cấp, phát các ấn phẩm, thông tin tuyên truyền về ATVSLĐ đến các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh và khu vực không có quan hệ lao động; phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra trong các hoạt động kiểm tra về ATVSLĐ, thăm hỏi các nạn nhân, gia đình bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh: Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, trong đó tăng cường các hoạt động phối hợp, lồng ghép trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2022, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, bộ phận trực thuộc chủ động và tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; tăng cường xây dựng, triển khai các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ; phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ về ATVSLĐ cho người lao động; hướng dẫn người lao động nhận diện, đánh giá và tham gia đánh giá nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình an toàn, vệ sinh lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân có hoàn cảnh khó khăn./.​