Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Cán bộ đảng viên ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin theo lĩnh vực Học tập và làm theo Bác  
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Cán bộ đảng viên ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Mời các bạn về thăm quê hương tôi, Hà Nam đất mẹ anh hùng trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đem lại nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế phát triển đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và ổn định.

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở luôn luôn phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, là “Người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân".

Cùng với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản lý luận quý báu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là ngọn cờ lý luận đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định “Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng, nền tảng, làm kim chỉ nam cho hành động".

Thực tiễn cho thấy, tư tưởng về con người là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là chuẩn mực để xây dựng nhân cách con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung, người cán bộ, đảng viên nói riêng.

Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần nâng cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, kiên quyết đấu tranh chống tâm lý tự ty, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, phê phán các biểu hiện ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản.

Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. Hơn lúc nào hết, hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức đúng đắn, tiến bộ; đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện và tăng cường quản lý đạo đức trong Đảng và trong Nhân dân. Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. Vấn đề cơ bản nhất khi thực hiện cuộc vận động là mỗi người chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sở Tư pháp đã tập trung triển khai nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW học tập các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 04-QN/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến"; “Tự chuyển hóa" trong nội bộ; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao trách nhiệm, cải tiến lề nối, tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã thực hiện triển khai hướng dẫn chuyên đề theo từng năm nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

Công tác xây dựng văn bản, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp pháp luật, tính khả thi và yêu cầu cải cách. Nhiệm kỳ qua, Sở đã hoàn thành tốt việc thực hiện thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; việc thực hiện công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý. Đối với việc công khai thủ tục hành chính, Sở Tư pháp đã hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn công khai thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực; thường xuyên kiểm tra việc thu phí, lệ phí, các khoản đóng góp của Nhân dân. Đặc biệt công tác kiểm tra thi hành pháp luật, Hà Nam là tỉnh triển khai sớm thứ hai trong toàn quốc, được Bộ Tư pháp đánh giá cao.

anh-bac-Thanh-2.jpg
Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Đức Thái phát biểu tại hội nghị Công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngành Tư pháp trong nhiệm kỳ vừa qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch so với nhiệm kỳ 2010 -2015. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được lãnh đạo sở thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ. Nhiều cán bộ, đảng viên được UBND tỉnh, Bộ Tư pháp khen thưởng, đặc biệt là 6 huyện, thị xã, thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua đều tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và không ngừng học tập, rèn luyện theo Chỉ thị số 05-CT/TW. Qua phân loại hàng năm các huyện, thị xã, thành phố đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong cuộc sống hàng ngày mỗi cán bộ đảng viên lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn ta luôn vững tâm học tập và làm theo Bác.

Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi.

Trần Văn Thành

​Nguyên Huyện ủy viên - Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Bình Lục