Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Cán bộ, đảng viên huyện Bình Lục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin theo lĩnh vực Học tập và làm theo Bác  
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Cán bộ, đảng viên huyện Bình Lục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong 3 ngày, 08, 09,10/7/2020, Đảng bộ huyện Bình Lục đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn bầu thí điểm trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Bình Lục là một huyện đồng chiêm trũng, sản xuất thuần nông cây lúa với diện tích 14.421,4ha, dân số là 133.067 người, huyện gồm 17 xã, thị trấn. Đảng bộ huyện có 55 tổ chức đảng, trong đó 17 đảng bộ xã, thị trấn, 4 đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 33 chi bộ cơ quan và 243 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Trong đó có 111 chi bộ thôn, tổ dân phố với tổng số 6.876 đảng viên.

Ra mắt BCH Đảng bộ huyện Bình Lục.Still001.bmp
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Lục

Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi sướng và lãnh đạo, huyện Bình Lục đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực kinh tế phát triển, là một trong những huyện đạt chuẩn nông thôn mới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75%, số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 94,6%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 46,3 triệu đồng/người. Năm 2020 ước đạt 50,9 triệu/người.

Cán bộ, đảng viên luôn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản lý luận quý báu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là ngọn cờ lý luận đưa cách mạng Việt Nam đi thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định “Đảng lấy Chủ nghĩa Mác Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng, nền tảng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động".  Thực tiễn cho thấy, tư tưởng về con người là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là chuẩn mực để xây dựng nhân cách con người Việt Nam, người cán bộ, đảng viên.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam luôn luôn nâng cao tinh thần độc lập tự chủ, tự cường. Sự nghiệp đổi mới của đất nước đã và đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức, tốt đẹp của con người Việt Nam. Đồng thời tạo ra những thuận lợi, những thách thức mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. Hơn lúc nào hết, hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức, tiếp tục xây dựng, chuẩn mực đạo đức, đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện và tăng cường quản lý đạo đức trong Đảng, trong nhân dân. Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng đế khắc phục suy thoái về đạo đức, lối sông trong cán bộ, đảng viên. Làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. Vấn đề cơ bản nhất khi thực hiện cuộc vận động là mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực, học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Nhân cách người cán bộ, đảng viên là kết quả của quá trình giáo dục, rèn luyện công phu, khoa học, sự nỗ lực cố gắng của người cán bộ, đảng viên, trong đó tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhân cách cơ bản của con người đảng viên luôn luôn có tác dụng như là các mục tiêu để cán bộ, đảng viên phấn đấu.

ĐC Lê Anh Tuấn - Phó BTTT huyện ủy phát biểu chỉ đạo ĐH xã Tràng An.Still001.bmp
Đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội xã Tràng An

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cán bộ, đảng viên và nhân dân đều khẳng định: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bác là việc làm cần thiết, đúng đắn và thiết thực của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã tác động to lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua việc học tập và làm theo, cán bộ, đảng viên đã có nhứng chuyển biến tích cực về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thưc phục vụ nhân dân, khắc phục khó khăn để hoàn thành tố nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, nang lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCS Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên; ý thức học tập, trách nhiệm công việc, đoàn kết nội bộ được tăng cường; việc xây dựng các chi, đảng bộ TSVT được chú trọng; quy chế dân chủ ngày càng được phát huy đã đề cao việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu, góp phần giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân; chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, làm tăng thêm niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm 2017, 100% các đảng bộ, chi bộ, các hội, đoàn thể trong huyện đã xây dựng Bản đăng ký làm theo của tập thể. Có 6.741/6.914 đảng viên tham gia học tập và đăng ký làm theo, đạt 97,5%; có 1.935/2.215 quần chúng tham gia học tập và làm theo, đạt 87,45. Cá nhân từng đảng viên, quần chúng đã nghiên cứu kỹ chủ đề năm 2017, bám sát vào 27 biểu hiện suy thoái trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để lựa chọn những biểu hiện phòng, chống; có thời gian thực hiện và biện pháp chủ yếu để khắc phục.

Năm 2018, toàn huyện tổ chức 418 lớp học tập chuyên đề tại từng chi bộ với tổng số đảng viên tham gia học tập là 6.747/6.943 đồng chí, đạt 97,17%; quần chúng tham gia học tập và đăng ký làm theo, đạt 91,1%. Căn cứ vào chủ đề học tập và làm theo năm 2018 là “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đàu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo. 100% các tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia học tập đều lựa chọn việc làm cụ thể đăng ký thực hiện trong bản cam kết tu dưỡng năm 2018 với nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình và có kế hoạch thực hiện cụ thể báo cáo cấp ủy cấp trên.

Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 24 lớp học qua truyền hình trực tiếp chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân". Tổng số đảng viên tham gia học tập là 6.759/6.907 đồng chí, đạt 97,85%; tổng số cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên chưa phải là đảng viên tham gia học tập là 2.105/2.285 đồng chí, đạt 92,1%. Sau khi quán triệt, triển khai học tập chuyên đề, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như những hạn chế, yếu kém của từng địa phương. Năm 2018, 100% chi, đảng bộ; các hội đoàn thể đã đăng ký việc làm cụ thể của đơn vị mình, 97% đảng viên và 90% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên chưa phải là đảng viên đã lựa chọn ít nhất một việc để đăng ký làm theo Bác, xây dựng bản cam kết báo cáo trước tập thể chi bộ để theo dõi, đánh giá, bình xét hàng năm.

Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 24 lớp học qua truyền hình trực tiếp với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tổng số đảng viên tham gia học tập là 6.444/6.560 đồng chí, đạt 98,23%; tổng số cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên chưa phải là đảng viên tham gia học tập là 7.600 đồng chí. Sau khi được quán triệt, triển khai học tập chuyên đề, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như những hạn chế, yếu kém của từng địa phương, đơn vị đã được chỉ ra trong kiểm điểm năm 2019, 100% các chi, đảng bộ; các chi hội đoàn thể đã đăng ký việc làm cụ thể của đơn vị mình, 96,05% đảng viên đã lựa chọn ít nhất một việc làm cụ thể theo Bác.

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 21/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Hướng dẫn số 11-HD/BTGTU, ngày 25/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Triển khai xây dựng mô hình điểm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Huyện ủy đã đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng mô hình, coi đây là việc làm cụ thể, thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Các cấp ủy, tổ chức đảng; các cơ quan đơn vị từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện. Cán bộ, đảng viên và nhân dân  nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc đăng ký, học tập và làm theo Bác đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đững đầu, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn liền với lãnh đạo thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chương trình, đề án trọng tâm; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; đặc biệt là gắn chặt với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XII) và các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương (khóa XII). Xác định rõ và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, đơn vị. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về sự cần thiết phải giữ gìn, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Việc tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các Mô hình đã đạt được những kết quả tốt, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và đánh giá cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo được niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

Bài học kinh nghiệm: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đững đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị phải gắn liền với thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, việc thực hiện các chương trình, đề án về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình mới, cách làm sáng tạo.

Việc triển khai thực hiện các Chuyên đề học tập và làm theo Bác hàng năm sát thực với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; phải rõ việc, rõ người. Kịp thời phát hiện và biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.`

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển" Đảng bộ quân và dân huyện Bình Lục tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương và những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng quê hương Bình Lục ngày càng giàu mạnh, phát triển./.​


Văn phòng công chứng Bình Lục