Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam
Ngày 30/11/2021, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Xem xét, thông qua Nghị quyết (NQ) về công tác xây dựng Đảng năm 2022; NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Cho ý kiến về các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh. Cho ý kiến về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Thông qua Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh. Bà Lê Thị Thủy - Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG_7808.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy chủ trì hội nghị

 Dự hội nghị còn có bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố…

IMG_7815.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thuỷ đã nêu một số vấn đề có tính gợi mở để hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận. Trong đó nhấn mạnh: Từ thực tiễn công tác ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, các ý kiến thảo luận cần tập trung phân tích làm rõ hơn kết quả đạt được, những cách làm hay, hiệu quả; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, hạn chế; kiến nghị các nhiệm vụ, các giải pháp để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Bước sang năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); là năm đầu tỉnh Hà Nam tự cân đối ngân sách nên có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cả giai đoạn 2021-2025. Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đại biểu thảo luận, tìm ra giải pháp khắc phục khó khăn cũng như tồn tại, hạn chế để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh và công tác phòng, chống dịch bệnh.


2323.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tham dự thảo luận tại tổ thảo luận số 01

IMG_7835.jpg 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa chủ trì tổ thảo luận số 02

2332.jpg 

 Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy chủ trì tổ thảo luận số 03

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025): Đây là nội dung quan trọng, do đó,  Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận đánh giá về kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2020, nhất là năm 2021; chỉ ra những hạn chế, yếu kém; phân tích rõ nguyên nhân. Đặc biệt là việc tính toán, xác định các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cả giai đoạn, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. 

Về việc cho ý kiến đối với một số nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh: Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022, BCH Đảng bộ tỉnh cần thảo luận, thống nhất nguyên tắc để xây dựng Kế hoạch đầu tư công đảm bảo hiệu quả, khả thi theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và khả năng cân đối nguồn vốn. Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022: Kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2021-2025, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Đại biểu cần thảo luận về những yếu kém, hạn chế về chất lượng lập kế hoạch, hiệu quả sử dụng đất, phân bổ nguồn lực đất đai, giải pháp để thực hiện đúng định hướng phát triển của tỉnh là tỉnh công nghiệp vào năm 2025 và là thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2035. Thảo luận về việc bãi bỏ Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển công nghiệp - thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 là cần thiết do nhiều mục tiêu, chỉ tiêu tại Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh không còn phù hợp với các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa 20.

Về nội dung Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến tập trung vào việc bổ sung các nội dung để bảo đảm quy hoạch đáp ứng được định hướng phát triển của tỉnh, phù hợp với xu thế phát triển của vùng Thủ đô và Đồng bằng Bắc bộ cũng như xu thế phát triển chung của cả nước. Bảo đảm tính khả thi của quy hoạch sau khi được phê duyệt để thống nhất thông qua về chủ trương để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu, hoàn chỉnh, trình HĐND thông qua và trình xin ý kiến các bộ, ngành trung ương và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; làm căn cứ, cơ sở pháp lý tổ chức, triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.

Về Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh,  Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị việc thảo luận bảo đảm Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Tại  hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nghe báo cáo kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và chia tổ thảo luận các nội dung của hội nghị. Trong đó BCH thảo luận tập trung vào một số vấn đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, các nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm, NQ về công tác xây dựng Đảng và NQ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, về công tác an ninh trật tự, quốc phòng. Trong đó đề cập đến những tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan, đơn vị; năng lực và chất lượng tham mưu của cán bộ; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2021; về đầu tư công, thu ngân sách; về Quy hoạch tỉnh Hà Nam, vùng Thủ đô…/.