Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quán triệt một số văn bản của Trung ương, của tỉnh

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quán triệt một số văn bản của Trung ương, của tỉnh
Chiều ngày 01/12/2023, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quán triệt một số văn bản của Trung ương, của tỉnh.

DSC04914.jpg

Các đại biểu dự hội nghị 

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy …​

DSC_7926.jpg

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy truyền đạt các nội dung: Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn 13-HD/TU ngày 24/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị của tỉnh.

DSC_7934.jpg

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trương Quốc Huy truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trương Quốc Huy truyền đạt các nội dung: Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam và Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác người cao tuổi và Hội Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị  về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Đặng Đình Thoảng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đề nghị các ban Đảng của Tỉnh uỷ, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ đạo quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước mắt, các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương quán triệt, triển khai Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Hướng dẫn số 13-HD/TU ngày 24/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị của tỉnh./.

Thúy A​nh