Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục
Chiều ngày 23/6/2022, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Bình Lục về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Lục lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

IMG_0037.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; BTV Huyện ủy Bình Lục​...​

 

 IMG_0031.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa điều hành thảo luận tại hội nghị

Theo báo cáo của BTV Huyện ủy Bình Lục, trong 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các chương trình, đề án để thực hiện 03 khâu đột phả theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII. Đến nay các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đạt được những kết quả tích cực, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội đã đề ra. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, sắp xếp từng bước tinh gọn; chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, hiệu quả. Hoạt động của HĐND, UBND có nhiều đổi mới; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp không ngừng được nâng cao. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả. Kinh tế - xã hội của huyện ổn định và có bước phát triển. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 - 2021 đạt 53,3 triệu đồng/người, đạt 70,39% so với chỉ tiêu Đại hội. Sản xuất nông nghiệp phát triển đúng hướng. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2.457,9 tỷ đồng, đạt 93,9%. Phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giữ vững tốc độ tăng trưởng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 3.900 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu tăng mạnh. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 185,5 tỷ đồng, đạt 127%. Văn hoá, xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; giáo dục đào tạo ổn định và có bước phát triển; công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid -19 của huyện luôn chủ động đi trước một bước, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng hoạt động tư pháp được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện.

IMG_0022.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đề nghị Ban Chấp hành, BTV Huyện ủy Bình Lục cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào việc thực hiện Quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm và dư luận xã hội quan tâm. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ, Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 23/5/2022 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; vừa bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới; đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm đầy đủ vắc xin; triển khai tiêm chủng cho các đối tượng đảm bảo an toàn và độ bao phủ cao.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tâp trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tích cực triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi đã có hiệu quả cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản sạch Bình Lục; tiếp tục huy động các nguồn lực để củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.../.​