Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 129

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 129
Sáng ngày 15/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 54-Ctr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và kết quả thực hiện Chương trình hành động số 62-Ctr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố…

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả", Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 54-Ctr/TU ngày 31/01/2018 để thực hiện. Đồng thời Tỉnh ủy cũng ban hành Chương trình hành động số 62-Ctr/TU ngày 19/7/2018 để thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến nay ở cấp tỉnh đã sắp xếp các đơn vị trực thuộc mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh, giảm từ 33 đầu mối xuống còn 20 đầu mối; giải thể 02 trung tâm dạy nghề thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Hội Nông dân tỉnh; sáp nhập Nhà thiếu nhi với Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên thành Nhà thiếu nhi tỉnh thuộc Tỉnh đoàn; chuyển chức năng nhiệm vụ của các trung tâm về các ban chuyên môn của các hội đảm nhiệm. Ở cấp huyện, đã triển khai thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND tại huyện Thanh Liêm; đồng thời giao các đơn vị xây dựng đề án thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện (Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm); hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với cơ quan Thanh tra huyện (Kim Bảng, Thanh Liêm, Lý Nhân). Ở cấp xã, thực hiện hợp nhất văn phòng UBND với văn phòng Đảng ủy ở 69/116 xã, phường; thực hiện bí thư đồng thời là chủ tịch UBND tại 01 xã. Ngoài ra, tỉnh cũng chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện sáp nhập từ 612 thôn, tổ dân phố xuống còn 228, đến nay đã thực hiện sáp nhập từ 483 thôn, tổ dân phố xuống còn 169, số còn lại đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Về sáp nhập chi bộ sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 19-HD/TU ngày 06/8/2018 về sáp nhập các chi bộ; ban công tác mặt trận và các đoàn thể sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố. Đến nay đã sáp nhập 480 chi bộ, đồng thời đang tiến hành sáp nhập ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn, tổ dân phố.

Về kết quả thực hiện thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy vào cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi có đủ điều kiện, đã có 06/06 huyện thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; 03/06 đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chủ trương trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc cấp huyện. Đến nay đã có 04/06 huyện, 101/116 xã thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp huyện, cấp xã. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế, đến nay tỉnh đã giảm được 70 biên chế, đạt 8,7%/10% kế hoạch trung ương giao.

IMG_7680.jpg
Toàn cảnh hội nghị​

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, đủ năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 18-HD/TU ngày 12/6/2018 về việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo với tinh thần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, cán bộ dưới 45 tuổi phải có chuyên môn đại học hệ chính quy. HĐND tỉnh ban hành kế hoạch về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh hiện nay; Hướng dẫn số 109/HD-TTHĐND ngày 18/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh “Hướng dẫn đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021". Các tổ chức đoàn thể tỉnh đã phối hợp tham gia giám sát cơ quan nhà nước huyện, xã theo quyết định của Bộ Chính trị khóa XI; phối hợp với Sở Nội vụ lấy ý kiến của hội viên đánh giá sự hài lòng đối với cơ quan nhà nước, đặc biệt là cán bộ làm nhiệm vụ tại trung tâm hành chính công.

IMG_7686.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Sỹ Lợi phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 54 của Tỉnh ủy, tính đến hết tháng 10/2018 hầu hết các nhiệm vụ đã hoàn thành theo yêu cầu như: Đã giải thể Ban Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao; chuyển các trạm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về UBND các huyện quản lý; sáp nhập Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện với Trung tâm Y tế cấp huyện; sáp nhập 04 trường tiểu học với trường THCS để thành lập trường tiểu học và trung học cơ sở liên cấp thuộc UBND các huyện Duy Tiên, Lý Nhân, Bình Lục và Thanh Liêm. Ban hành các cơ chế chính sách đối với các cán bộ công chức, viên chức, người lao động và cán bộ không chuyên trách cấp xã ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sáp nhập hoặc sắp xếp. Việc thực hiện tinh giản biên chế, đến hết tháng 10/2018 đã thực hiện tinh giản được 195 trường hợp.

Về kết quả thực hiện Chương trình hành động số 62, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 về việc ban hành quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam tạo cơ sở cho việc triển khai thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả trong toàn tỉnh, đưa công tác thi đua khen thưởng của tỉnh đi vào nề nếp. UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 807/QĐ-UBND và Quyết định 808/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 về việc phê duyệt đề án sắp xếp, tinh giản đầu mối các cơ quan thuộc khối chính quyền và phê duyệt đề án sắp xếp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Kết quả đến nay đã có 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện đã được quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy theo đúng quy định, đảm bảo không còn chồng chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc quy định chế độ chính sách đối với người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao. Chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

IMG_7690.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận hội nghị​

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang ghi nhận những kết quả đạt được. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc 02 chương trình hành động của tỉnh; triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, các đề án đã được phê duyệt. Đối với các nhiệm vụ đã có sự thống nhất của các cơ quan trung ương thì cần bám sát các hướng dẫn để triển khai thực hiện. Đối với các nhiệm vụ chưa có sự thống nhất cao của các cơ quan trung ương thì cần xây dựng đề án thực hiện mô hình thí điểm. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện các phần việc đang còn dở. Về việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phổ phải xác định đã sáp nhập thì phải sinh hoạt chung; chú trọng công tác đào tạo cán bộ sau khi sáp nhập. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh căn cứ các quy định của trung ương xây dựng hướng dẫn chung để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh./.