Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực x...

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
Sáng ngày 24/3/2023, tại phòng họp Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Lãnh đạo các ban xây Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy…

 IMG_0008.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 06/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới”. Qua 02 năm thực hiện, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết vào quy chế làm việc của cấp ủy. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư tưởng được nâng lên; nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng đầy đủ hơn về vai trò của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên bước đầu được cảnh báo, ngăn ngừa. Công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh được quan tâm; qua đó đã rút ra bài học kinh nghiệm, cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng, hoàn thiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức đối cán bộ, đảng viên theo từng đối tượng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nội dung, thời gian, chương trình. Trong 02 năm (2021 - 2022) toàn tỉnh đã mở được 242 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị với 34.913 học viên. Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước có nhiều đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, sự nhạy bén, sức thuyết phục; tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu, tuyên truyền về mảnh đất và con người Hà Nam trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Kịp thời nắm bắt diễn biến và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề “mới”, “nóng”, “nhạy cảm” trên địa bàn; định hướng tư tưởng, phản bác các loại thông tin trái chiều, xuyên tạc, kích động bè phái gây mất đoàn kết trong Đảng; tăng cường công tác thông tin gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thuận trong xã hội và xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững chắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên các cấp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết của thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Sau 02 năm thực hiện, kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết đến nay cơ bản đã đạt, một số chỉ tiêu vượt so với yêu cầu. Nhiều địa phương, đơn vị đã chỉ đạo xây dựng các mô hình hay, cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả.

Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kết quả sau 02 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 09/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng giai đoạn 2021 - 2025”. Trong 02 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã quán triệt và nhận thức sâu sắc hơn vị trí, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Công tác dân vận của chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã có sự chuyển biến tích cực, trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan nhà nước, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận được nâng lên. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh,“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

 IMG_0034.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng phát biểu tại hội nghị
       Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 01/ĐA/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội giai đoạn 2021 - 2025”. Sau 02 năm thực hiện, đến nay, 08/09 mục tiêu của Đề án đã thực hiện đạt và vượt. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao về chất lượng, hiệu quả đã từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa đề nghị: Đối với Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian tới cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng; nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng thuận lợi để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương; tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, gần dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc của Nhân dân; thực hiện công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả; nắm chắc tình hình tư tưởng trong Đảng, trong Nhân dân, dự báo sát và đúng dư luận xã hội; xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội, những bức xúc, mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển của thực tiễn; tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, những thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội...

 IMG_0010.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa phát biểu kết luận hội nghị

        Đối với Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nội dung sinh hoạt chi bộ phải cụ thể, thiết thực; chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ đảm bảo theo quy định; tăng cường nguồn kết nạp đảng viên, nhất là ở nông thôn, ở các cơ quan hành chính nhà nước, trong các trường trung học phổ thông; thực hiện tốt công tác quản lý, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc đảng viên, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...

Đối với Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa đề nghị thời gian tới tiếp tục quán triệt, triển khai, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; làm tốt công tác nắm tình hình và tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi cộm, bức xúc và những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thành các quy chế, quy định cụ thể để thực hiện; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện công tác tôn giáo gắn với phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đối với Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa đề nghị thời gian tới cần tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền cùng cấp đặc biệt là trong công tác giám sát, phản biện xã hội; nâng cao hơn nữa vai trò trung tâm của mặt trận tổ quốc trong phát huy hiệu quả công tác phối hợp, thống nhất hành động giữa mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên đặc biệt là với các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác, trình độ của cán bộ mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới.../.

Phạm Nga