Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị đánh giá phân tích chỉ PCI và chỉ số PAPI

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Hội nghị đánh giá phân tích chỉ PCI và chỉ số PAPI
Sáng ngày 17/5/2019, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018; triển khai các giải pháp để cải thiện các chỉ số năm 2019 và những năm tiếp theo.

Dự hội nghị có ông Trương Quốc Huy - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố…

DSC_9556.jpg

Các đại biểu dự hội ngh

Theo báo cáo, kết quả xếp hạng chỉ số PCI năm 2018, tỉnh Hà Nam đạt 62,77 điểm, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ 9/11 tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Hồng (giảm 2 bậc so với năm 2017). Trong 10 chỉ số thành phần của PCI, Hà Nam có 05 nhóm chỉ số thành phần tăng điểm gồm: Gia nhập thị trường; chi phí không chính thức; tính năng động của chính quyền tỉnh; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; cạnh tranh bình đẳng. 05 chỉ số thành phần giảm điểm gồm: Tiếp cận đất đai; tính minh bạch; chi phí thời gian; đào tạo lao động; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. 

Đối với chỉ số PAPI, năm 2018 đạt 43,52 điểm, đứng vị trí thứ 38/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Có 03 chỉ số nội dung tăng điểm so với năm 2017: Kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công. 03 chỉ số nội dung bị giảm điểm so với năm 2017: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân. Trong 02 nội dung mới được đưa vào khảo sát năm 2018, chỉ số nội dung quản trị điện tử đạt 3,14/10 điểm, xếp hạng 27/63 tỉnh, thành phố; chỉ số nội dung quản trị môi trường xếp hạng 61/63 tỉnh, thành phố.

Nhằm nâng cao các chỉ số trong năm 2019 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị chủ trì từng chỉ số thành phần PCI rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số thành phần được phân công; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục thực hiện nghiêm 10 cam kết của UBND tỉnh đối với nhà đầu tư; công khai minh bạch, cập nhật các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của cơ quan; đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các nội dung: Đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đối thoại với doanh nghiệp, công khai, minh bạch thông tin, phát huy hiệu quả của chính quyền điện tử, triển khai thủ tục thuế, nhất là kê khai và nộp thuế điện tử; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đảm bảo nguồn lao động có chất lượng.

Đối với chỉ số PAPI, cần tập trung thực hiện tốt việc công khai, minh bạch đối với các nội dung quy định tại pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện tốt quy chế tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và của tổ chức, công dân kịp thời, đúng thẩm quyền; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng để cán bộ, công chức, viên chức biết thực hiện và người dân giám sát việc thực hiện. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác rà soát các quy định, thủ tục thuộc phạm vi quản lý; cải thiện chất lượng các dịch vụ công ích cấp cơ sở…

DSC_9558.jpg

Ông Trần Xuân Dưỡng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành đã nêu những tồn tại, hạn chế dẫn tới chỉ số PCI và PAPI của tỉnh xếp hạng còn thấp: Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; đôi lúc còn dập khuôn trong xử lý các quy định của trung ương, không có sự linh hoạt và chủ động đề xuất khi có điểm chưa rõ; việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp còn chồng chéo, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; hoạt động hỗ trợ thông tin trong tìm kiếm thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh, xúc tiến thương mại còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp… Các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 02 chỉ số trong thời gian tới.

DSC_9562.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành dự thảo Đề án Bộ chỉ số và cách thức triển khai đánh giá chỉ số PCI hàng năm của các sở, ban, ngành, địa phương. Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ kế hoạch của tỉnh, xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số PCI của cơ quan, đơn vị mình; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất để giảm chi phí ra nhập thị trường, thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước và chi phí không chính thức. Đối với chỉ số PAPI, đề nghị Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI năm 2019. UBND các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch của tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các xã, phường, thị trấn; chủ động, phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc cùng cấp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các sở, ban, ngành chủ động triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ; tăng cường hướng dẫn về chuyên môn; chú trọng kiểm tra đột xuất; tham mưu chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong lĩnh vực phụ trách. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, định hướng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kế hoạch cải thiện nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh năm 2019; đưa tin, bài phản ánh về kết quả triển khai thực hiện để nhân dân biết và giám sát./.