Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021 - ...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chiều ngày 21/9/2023, tại UBND huyện Thanh Liêm, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021 - 2026  với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

e32804a86416b148e807.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh; Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các ban HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố...

0afde868b6d663883ac7.jpg 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hoàng trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố 9 tháng đầu năm 2023. Theo đó, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung triển khai các nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực: HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ kịp thời, đúng quy định; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phát huy vai trò cơ quan dân cử địa phương, ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp với quy định, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các địa phương. Thường trực HĐND tỉnh, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường và đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác giám sát, theo dõi, nắm tình hình, đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật tại địa phương; giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp theo đúng quy định.

Thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; chuẩn bị tốt các nội dung điều kiện tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND cấp tỉnh, huyện bầu trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026…

 44d4ad4af0f425aa7ce5.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn điều hành thảo luận tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận chuyên đề về “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND". Báo cáo đề dẫn của Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Quyết định" là một trong hai chức năng cơ bản của HĐND và được thể hiện dưới hình thức là các nghị quyết được thực hiện tại các kỳ họp thường lệ hoặc chuyên đề. Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các yêu cầu về nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử nói chung, trong đó có HĐND các cấp; Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, triển khai nghị quyết của HĐND tỉnh; triển khai rà soát, đánh giá, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ với HĐND cấp dưới trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử địa phương, trong đó có công tác xây dựng, thẩm tra, ban hành nghị quyết.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 14 kỳ họp, ban hành 254 nghị quyết; HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 67 kỳ họp, ban hành 906 nghị quyết. Cơ bản các nghị quyết được các cơ quan tham mưu xây dựng trên cơ sở các quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của địa phương. Quá trình soạn thảo đã tập trung chuẩn bị kỹ nội dung, đảm bảo quy trình xây dựng văn bản; việc thẩm tra của các Ban của HĐND đối với dự thảo tờ trình và nghị quyết được thực hiện ngày càng nền nếp, bài bản, tham gia ý kiến có chất lượng để hoàn thiện các nội dung trình HĐND, cung cấp các căn cứ, cơ sở quan trọng để đại biểu HĐND nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến, quyết nghị ban hành nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND các cấp được ban hành kịp thời đã đáp ứng được nguyện vọng của đa số cử tri và nhân dân; thể chế hóa các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đảm bảo sự cần thiết, khả thi, phù hợp với thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các địa phương.

Trên cơ sở đề dẫn của Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, đồng thời đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND.

ef2212f1724fa711fe5e.jpg 

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đề nghị: Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng nghị quyết của HĐND các cấp, đảm bảo nghị quyết ban hành đúng quy định, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, phát huy hiệu quả; các cơ quan, đơn vị tập trung  nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong trong việc tham mưu, đề xuất xây dựng, soạn thảo nghị quyết, đảm bảo tính chủ động trong việc xây dựng chương trình ban hành nghị quyết, hạn chế tình trạng bổ sung nghị quyết sát ngày tổ chức kỳ họp; nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật ban hành quy phạm pháp luật, các nghị định hướng dẫn thi hành và các quy định của pháp luật có liên quan để tham mưu, đề xuất nghị quyết của HĐND đảm bảo đúng quy định; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, thẩm tra dự thảo nghị quyết của cơ quan tư pháp và các ban HĐND; đổi mới phương thức, cách thức thảo luận, thông qua nghị quyết tại kỳ họp; nâng cao năng lực thực hiện chức năng quyết định của đại biểu HĐND. Các đại biểu cần dành thời gian để thu thập thông tin, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết, chuẩn bị ý kiến thảo luận chu đáo để tham gia ý kiến thảo luận tại kỳ họp, góp phần đảm bảo tính khả thi của nghị quyết. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND cần chú trọng khâu tổ chức giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết. Việc điều hành, tổ chức thực hiện nghị quyết của UBND cùng cấp và các cơ quan có liên quan chính là yếu tố thực tiễn để kiểm chứng về tính phù hợp, tính khả thi của các nghị quyết. HĐND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát việc ban hành nghị quyết và giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp và nghị quyết của HĐND cấp dưới theo luật định…

ae7eac2ef39026ce7f81.jpg 

​Các đại biểu kiểm tra, rà soát tại Công ty TNHH khoáng sản Trang Huy

Trước đó các đại biểu đi thăm mô hình trang trại chăn nuôi đà điểu, phát triển kinh tế đồi rừng tại thôn Thanh Sơn, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm; kiểm tra, rà soát công tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Công ty TNHH khoáng sản Trang Huy và Công ty TNHH Hợp Tiến./.

Lương Hậu