Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chiều ngày 27/9/2022, Thường trực HĐND tỉnh giao ban lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

z3754585541166_ba12de9bbf31.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các ban HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố...

z3754585484314_6556e55b6bc1.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hoàng trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố 09 tháng đầu năm 2022; báo cáo đề dẫn “Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh; những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách trong thời gian tới". Theo đó, 09 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức tốt 04 kỳ họp HĐND đảm bảo đúng quy định, ban hành 82 nghị quyết về các chủ trương, cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn, các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội; thông qua chủ trương đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời thực hiện giải ngân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ... Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh triển khai thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ giám sát thường xuyên, trọng tâm là những lĩnh vực, vấn đề được cử tri, Nhân dân qua tâm như: Vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, chất lượng cung cấp nước sạch, thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh theo địa bàn, lĩnh vực phục vụ giám sát, đôn đốc của các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo tăng cường nắm tình hình, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác quản lý dân cư, quản lý đất đai, thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng cơ chế, chính sách để trục lợi; chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh tổ chức khảo sát nắm tình hình tại xã Thụy Lôi, Kim Bảng liên quan đến nội dung cử tri phản ánh qua đường dây nóng kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh. Các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh, phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; báo cáo cử tri về kết quả các kỳ họp của HĐND tỉnh; theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động giảm sát; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh cùng cấp tổ chức các kỳ họp HĐND, ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và kiện toàn bộ máy của địa phương.

Nhiệm vụ trong thời gian tới của Thường trực HĐND tỉnh là: Tăng cường phối hợp, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ nhất là các nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chủ trương các dự án đầu tư công, các cơ chế, chính sách liên quan đến người dân, doanh nghiệp... Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tố chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND, các phiên họp của Thường trực HĐND. Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND các cấp đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn địa phương. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, thực hiện linh hoạt hình thức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp đảm bảo quy định, phù hợp điều kiện, tình hình thực tế.  Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động giám sát đảm bảo kỹ lưỡng, khoa học, bài bản; tăng cường hoạt động giảm sát thường xuyên việc tuân thủ pháp luật, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, việc triển khai thực hiện các nghị quyết, các dự án đầu tư công, các dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung có tính chất bức xúc, kéo dài liên quan đến một số lĩnh vực đời sống, sinh hoạt của cử tri và Nhân dân...

IMG_7520.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn điều hành thảo luận

Với nội dung báo cáo đề dẫn “Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh; những đề xuất kiến nghị hoàn thiện, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách trong thời gian tới", tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, làm rõ hơn các kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, tồn tại và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp có hiệu quả trong triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển nông nghiêp, nông dân, nông thôn thuộc trách nhiệm của các cơ quan HĐND các cấp về: Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách của cấp trên; kiến nghị ban hành cơ chế, chính sách thời gian tới và giám sát việc tổ chức thực hiện đảm bảo phát huy hiệu quả các cơ chế chính sách đã ban hành.

z3754585700621_3a62926eb244.jpg 

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của các đơn vị trong việc tham dự và chuẩn bị tốt cho hội nghị thành công. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND các cấp tăng cường giám sát thường xuyên các cơ quan có liên quan, có giải pháp để tập trung khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; không để xảy ra vi phạm, khuyết điểm, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau: Tăng cường phối hợp, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành nhất là các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư công, dự án đầu tư công đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND. Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các thông báo kết luận sau giám sát, đồng thời, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên, đảm bảo việc tuân thủ pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường. Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là các kiến nghị liên quan đến chất lượng cung cấp nước sạch; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu dân sinh; xử lý ô nhiễm môi trường…

Đối với các giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực nhất là nguồn vốn ngân sách, tích cực huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung xây dựng huyện Bình Lục trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án đã ban hành. Phát huy vai trò của HĐND các cấp trong việc xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, chất lượng các nghị quyết của HĐND liên quan đến các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đảm bảo ban hành các chính sách phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện thực tế của địa phương, khả thi, hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra.

Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố tích cực rà soát, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đã ban hành và ban hành các cơ chế, chính sách mới phù hợp. HĐND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đôn đốc, giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh, của huyện, đảm bảo phát huy hiệu quả; Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các Ban của HĐND thường xuyên theo dõi, giám sát, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc và đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện; thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững theo hướng "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"./.