Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị học tập, quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đ...

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị học tập, quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Sáng ngày 17/8/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

z3649932513310_9443fb0ad3fa20de3c5a943432685cc5.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Quang Định - Viện trưởng Viện Triết học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); Đặng Đình Thoảng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành các chi, đảng bộ cơ sở…

z3649932507531_34e0665ac2ae1e4738a4f1c431e25a40.jpg 

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Quang Định - Viện trưởng Viện Triết học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) truyền đạt nội dung tác phẩm tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Quang Định - Viện trưởng Viện Triết học truyền đạt những nội dung của tác phẩm: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào; mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những thành tựu trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về các vấn đề về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

z3649950034053_583acbc04652.jpg 

​Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đặng Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đặng Anh Tuấn nhấn mạnh: Hội nghị là cơ hội để các đại biểu nắm rõ và nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Thông qua tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" góp phần khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hết lòng, hết sức vì Nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục triển khai, thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm hiệu quả, thực chất, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị gắn với đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương, của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển khai việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này./.