Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và p...

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”
Sáng ngày 06/6/2019, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng…

DSC_9710.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 05 năm qua, công tác quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 33-NQ/TW, các văn bản của Chính phủ, ban, bộ, ngành trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ.

Bám sát các quan điểm, mục tiêu Nghị quyết số 33-NQ/TW đề ra, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị và đáp ứng với yêu cầu, xu thế phát triển của thời kỳ hội nhập, toàn cầu hóa. Nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về vị trí, vai trò của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người được nâng lên rõ rệt. Từ việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng con người Hà Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ; ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội; bảo tồn và phát huy được các giá trị truyền thống văn hoá, lịch sử tốt đẹp của địa phương, đồng thời đẩy mạnh giao lưu, hội nhập văn hóa với các tỉnh, thành trong nước, khu vực và quốc tế. Từng bước phát triển văn hóa công nghiệp, gắn hoạt động du lịch với quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Hà Nam; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở và trong công nhân, viên chức lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên diễn ra sôi nổi, liên tục, chất lượng ngày càng được nâng lên, tạo môi trường lành mạnh thu hút mọi đối tượng. Toàn tỉnh hiện có 953 câu lạc bộ, tổ, đội văn nghệ bao gồm nhiều loại hình như: Hát chèo, hát dân ca, văn nghệ… với hơn 11.000 diễn viên, nhạc công không chuyên; 957 câu lạc bộ thể thao thu hút trên 20.000 hội viên tham gia. 100% các cơ quan, công sở dành diện tích bố trí sân chơi thể thao, bổ sung trang thiết bị tập luyện thể dục thể thao cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 100% trường học trên địa bàn đảm bảo việc thực hiện giáo dục thể chất. Hệ thống thiết chế thể thao từ tỉnh đến cơ sở từng bước được hoàn thiện. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện chính sách người có công, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng dân số từng bước được cải thiện. Hệ thống khám chữa bệnh từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được đầu tư với khoảng 1.760 giường bệnh, 116 trạm y tế xã, phường, thị trấn, trong đó có 98 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế (đạt 84,5%); hiện có 91 bác sĩ công tác ở tuyến xã, đạt 74,8%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,92% vào năm 2014 xuống còn 2,73% năm 2018; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh từ 45% (năm 2015) lên 51% (năm 2018).

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những kết quả sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW trong thời gian tới.

DSC_9719.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang khẳng định: Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng văn hóa và con người Việt Nam được nâng lên, tạo chuyển biến tích cực trong hành động, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức và hành động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết; nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong thực hiện nhiệm vụ văn hóa, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về văn hóa, rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu về văn hóa mà nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò tích cực, chủ động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện nghị quyết; tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, nhất là các hoạt động lễ hội; khắc phục những biểu hiện thương mại hóa trong lễ hội, hoạt động mê tín dị đoan.

Tại hội nghị, 09 tập thể, 02 gia đình và 12 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

DSC_9713.jpg

DSC_9714.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Sỹ Lợi tặng Bằng khen cho các gia đình và cá nhân