Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024
Sáng ngày 27/3/2024, Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Nam về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024.

z5288427082120_b154f9d81116.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Nam về thực hiện QCDC ở cơ sở; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực Ban Chỉ đạo QCDC các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Trưởng Ban Chỉ đạo QCDC các xã, phường, thị trấn…

z5288963958363_e0eed6806e61.jpg

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở Nguyễn Lam truyền đạt các nội dung tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở Nguyễn Lam truyền đạt 02 chuyên đề: Những nội dung mới trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác tham mưu của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp trong triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được thông qua ngày 10/11/2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Luật gồm có 06 chương và 91 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Đây là cơ sở pháp lý cao nhất, quan trọng nhất thay thế các nghị định, pháp lệnh về QCDC ở cơ sở trước đây để toàn dân thực hiện thống nhất; là cột mốc đánh dấu một bước phát triển mới về thực hiện dân chủ ở nước ta trong việc thể chế hoá chủ trương của Đảng về bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và hiện thực hoá phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Luật có rất nhiều quy định mới, đặc biệt là nội dung về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

z5288428800495_b386bf294adb.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân", những năm qua, Tỉnh ủy Hà Nam luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng và triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở có chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, coi việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng đã tăng cường chỉ đạo cụ thể hóa việc phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của Nhân dân. Các cấp chính quyền tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, công khai, minh bạch trong công tác quản lý, điều hành. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" được thực hiện đồng bộ, thiết thực, hiệu quả ở các loại hình cơ sở, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn tỉnh.../.

Thương Huyền