Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn, triển khai Luật Quốc phòng năm 2018

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị tập huấn, triển khai Luật Quốc phòng năm 2018
Ngày 05/6/2019, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai Luật Quốc phòng năm 2018.

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ làm công tác thanh tra, văn phòng của các cơ quan, đơn vị…

IMG_8588.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến nhấn mạnh: Luật Quốc phòng năm 2018 là một bộ luật quan trọng có phạm vi điều chỉnh rộng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến mọi mặt của đời sống về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Để luật đi vào cuộc sống, thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh, việc tổ chức tập huấn cho cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể là cần thiết. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu Ban Tổ chức hội nghị phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc cán bộ tham gia tập huấn bảo đảm đủ quân số và đúng thành phần. Các báo cáo viên nghiên cứu, truyền đạt để các đại biểu nắm chắc nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018, các nghị định, thông tư, hướng dẫn thi hành, vận dụng, liên hệ sát điều kiện thực tiễn tại địa phương, kết thúc mỗi chuyên đề cần đặt câu hỏi thảo luận để nâng cao chất lượng học tập. Cán bộ dự tập huấn phải chấp hành nghiêm các quy định của Ban Tổ chức để thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, gắn quốc phòng với kinh tế - văn hóa, xã hội tại địa phương, cơ quan, tổ chức.

IMG_8585.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến phát biểu khai  mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được giảng viên truyền đạt những chuyên đề: Tình hình thế giới, khu vực, trong nước thời gian gần đây tác động đến quốc phòng - an ninh; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018; Nội dung cơ bản của nghị định về phòng thủ dân sự; Nội dung cơ bản của nghị định về công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương; Nội dung cơ bản của nghị định về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; Nội dung cơ bản nghị định quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng.../.