Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng
Sáng ngày 19/5/2022, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng.

IMG_0664.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ  tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND  tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy…

bi-thu-tin-2.jpg 

​Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII. Theo đó, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10/5/2022. Tại hội nghị, nhiều nội dung quan trọng đã được đưa ra thảo luận và cho ý kiến như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác...

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện như: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".  Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".  Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới".

Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Nổi bật là đánh giá và thống nhất cao về các giải pháp, chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa luật pháp, chính sách về đất đai; phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, miền; gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp; giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"; phát triển kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu, tính chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Cũng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt phát biểu chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương tại hội nghị triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào năm 2022; thông tin về “Xung đột Nga- Ucraina: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra". Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm thống nhất về nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025./.​