Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”
Sáng ngày 10/3/2023, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”.

DSC_1191.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng - Ủy viên Quân ủy Trung ương - Tư lệnh Quân khu 3; Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Viện, Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị của tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo về tổng kết Nghị quyết Trung ương 8; Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ: Đảng ủy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh…

DSC_1199.jpg
​Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa trình bày báo cáo tại hội nghị

Theo báo cáo, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới", Tỉnh uỷ Hà Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có hiệu quả của Trung ương Đảng, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, làm cơ sở cho việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng, chính trị ổn định, trật tự kỷ cương xã hội được bảo đảm; đời sống của Nhân dân được nâng lên. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường; khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố được xây dựng ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) gắn với thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa hội, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, bảo vệ môi trường và chính sách an sinh xã hội gắn với phát triển văn hóa. Chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; mở rộng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Ngăn chặn có hiệu quả âm mưu “diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

DSC_1206.jpg 

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Hà Nam là địa bàn quan trọng, 10 năm qua, triển khai thực hiện nghị quyết, tỉnh đã tập trung chỉ đạo toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ về  chiến lược bảo vệ tổ quốc; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, kinh tế phát triển vững chắc, quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được nâng lên. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, thời gian tới tỉnh Hà Nam tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục cụ thể hóa chương trình, kế hoạch gắn với từng lĩnh vực, theo chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; phát huy cả hệ thống chính trị, huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân", tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc…

Cũng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Tỉnh Hà Nam sẽ tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tại hội nghị. Đồng thời tỉnh sẽ cụ thể hóa, điều chỉnh, bổ sung các nội dung, giải pháp, xây dựng chương trình, kế hoạch để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới…

DSC_1217.jpg 

 DSC_1220.jpg
DSC_1221.jpg

​Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tại hội nghị, Ban Thường Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới"./