Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX v...

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
Sáng ngày 15/11/2022, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

DSC_6486.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương - Phó Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23; Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo: Các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố...

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các nội dung trong Nghị quyết được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; nhiều chỉ thị, nghị quyết... về đại đoàn kết toàn dân được triển khai thực hiện đã đi vào thực tiễn cuộc sống. Các cấp chính quyền quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành; tập trung thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Các giai cấp, Nhân dân đã phát huy được vị trí, vai trò của mình trong từng lĩnh vực hoạt động, tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, cộng đồng dân cư nhằm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của Nhân dân trong xã hội; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy những thành tựu đã đạt được, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia chuyển đổi số; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ.

DSC_6503.jpg

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; chính quyền và cơ quan nhà nước các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, phát huy tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm nghiên cứu, tổng hợp, tiếp thu và giải quyết ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân đối với những vấn đề quan trọng có liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của công dân; tăng cường phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng từ tỉnh đến cơ sở. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục mới nội dung, phương thức hoạt động; củng cố, tăng cường lòng tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa...

DSC_6519.jpg 

​Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục xây dựng kế hoạch và có các biện pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX và các chủ trương, quy định của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Các cấp uỷ đảng tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở; tiếp tục thực hiện hiệu quả phòng trào “dân vận khéo"; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của Nhân dân; chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá khối đại đoàn kết dân tộc. Chính quyền các cấp cần tập trung thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người dân; nhất là chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tiếp tục kiểm soát các loại dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ cho người dân. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, thực hiện tốt nếp sống văn minh; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phòng, chống dịch bệnh; tham gia công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội; bảo đảm an toàn giao thông; củng cố quốc phòng, giữa vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và các chủ trương, chính sách của Đảng về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc"./.