Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị triển khai nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Sáng ngày 25/02/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Dự hội nghị có ông Vũ Đại Dương - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ ​​đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các huyện, thị xã, thành phố…
IMG_2860.jpg
Các đại biểu dự hội nghị
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc điều tra lớn, quan trọng do ngành Thống kê thực hiện sẽ cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; giúp phản ánh quy mô tổng sản phẩm nội địa (GDP), cơ cấu từng ngành kinh tế làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của mỗi địa phương. Kết quả của cuộc điều tra này sẽ là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của Bộ, ngành và Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.​
IMG_2864.jpg
Ông Vũ Đại Dương - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh triển khai một số nội dung tại hội nghị​​

Nội dung cuộc tổng điều tra bao gồm các nhóm thông tin: Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; thông tin kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh; thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0; thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

 Đối tượng điều tra gồm các đơn vị kinh tế: Các cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/hợp tác xã; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng…

Các nhóm thông tin được thu thập theo 22 loại phiếu điều tra. Thời gian thu thập thông tin đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 15/5/2021. Đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 15/4/2021. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021. Đối với cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021. Kết quả số liệu sơ bộ của tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 12/2021, kết quả chính thức vào tháng 02/2022./.