Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Hội nghị trực tuyến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Sáng ngày 16/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Vương Đình Huệ  - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ và ông Nguyễn Trí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị.

Dự  hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; ông Nguyễn Văn Oang - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh…

IMG_8908.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cơ bản hoàn thành tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ được vai trò là bộ đi tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động. Các đề án, báo cáo kiến nghị do bộ tham mưu đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, bám sát chủ đề hành động của Chính phủ năm 2018 là “Kỷ cương - Liêm chính - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả", luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đổi mới sáng tạo, đề xuất các mô hình tăng trưởng mới và các giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng được thực hiện xuyên suốt trong tất cả các lĩnh vực quản lý của bộ.

Công tác sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực, bảo đảm bám sát chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác thi đua khen thưởng có chuyển biến tích cực. Công tác truyền thông, báo chí tiếp tục có nhiều đổi mới sáng tạo, năng động, chuyên nghiệp, bám sát vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của bộ và thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối tin cậy giữa các nhà hoạch định chính sách với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Công tác xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện chương trình công tác tiếp tục được đổi mới ngày càng mạnh mẽ và đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được, đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ triển khai thực hiện trong thời gian tới.

pho thu tuong123.jpeg

Ông Vương Đình Huệ  - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương những kết quả đáng khích lệ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đạt được trong năm 2018, qua đó, tiếp tục giữ vững vai trò là đơn vị tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đổi mới, quyết liệt hành động để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Trong đó tiếp tục đổi mới, xây dựng kế hoạch hành động, phương thức, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; tổ chức triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 19 đề án, báo cáo quan trọng như: Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể quốc gia, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Đề án phân vùng để tổ chức lập Quy hoạch vùng... Đồng thời, thực hiện tốt vai trò cơ quan đầu mối trong việc chuẩn bị, nghiên cứu tổng kết, xây dựng báo cáo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và báo cáo kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…/.