Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến “Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường”

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Hội nghị trực tuyến “Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường”
Chiều ngày 22/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến “Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường”. Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể liên quan…

z3663823255346_f3cb173d0993147b10e12e6f68a22b3e.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu tóm lược một số nội dung của Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường. Chỉ thị số 08/CT-TTg nêu rõ: Văn hóa học đường là một môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân. Trong những năm qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, văn hóa, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, nhà trường và xã hội quan tâm. Công tác xây dựng văn hóa học đường đã có nhiều chuyển biến tích cực; tạo niềm tin cho xã hội về chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần đào tạo nên những thế hệ công dân tốt, có phẩm chất, năng lực, đạo đức, văn hóa đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Bên cạnh đó, thực tế vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên, nhà giáo biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức, lối sống văn hóa, hành vi ứng xử trên bình diện xã hội và môi trường học đường. Ở một số địa phương, công tác xây dựng văn hóa học đường chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, thường xuyên; việc thực hiện còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu; sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội và các tổ chức đoàn thể trong trường học thiếu chặt chẽ; nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa học đường ở một số nơi còn bất cập, thiếu hấp dẫn.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền giáo dục với tư tưởng phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; tăng đầu tư cho phát triển văn hóa, xây dựng văn hóa học đường tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tin, khát vọng, tự hào dân tộc đối với học sinh, sinh viên, tại Chỉ thị số 08/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những giải pháp nhằm thúc đẩy việc xây dựng văn hóa học đường, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg trong việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường phù hợp với bối cảnh và yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.

z3663823257219_ed54a2926e1b96647878bcc2730d4f21.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan có liên quan đã nỗ lực, khẩn trương tham mưu xây dựng Chỉ thị số 08/CT-TTg; đồng thời, đánh giá cao Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, ứng xử, văn hóa và kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa học đường, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị và toàn ngành Giáo dục tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò quan trọng của xây dựng văn hóa học đường và kiên trì tổ chức thực hiện phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra; nghiên cứu, hoàn thiện lý luận khoa học thực tiễn, tăng cường tuyên truyền để tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, phát huy dân chủ và vai trò đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục, các thầy giáo, cô giáo; xây dựng văn hóa học đường, tập trung xây dựng một số mô hình điểm và nhân rộng mô hình tốt; thường xuyên theo dõi, động viên, đôn đốc, kiểm tra định kỳ, sơ kết, tổng kết công tác triển khai xây dựng văn hóa học đường để kịp thời định hướng, điều chỉnh cho phù hợp; tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, quy chế hướng dẫn liên quan tới xây dựng văn hóa học đường. Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, rà soát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; gắn việc xây dựng, tổ chức thực hiện văn hóa học đường với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nói chung và tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục nói riêng; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật trong nhà trường; tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống trong chương trình giáo dục đào tạo; phát huy vai trò quan trọng của nhà trường trong tạo dựng các giá trị văn hóa và thiết lập, củng cố, hoàn thiện các nguyên tắc ứng xử. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phát huy tốt vai trò chủ trì, tham mưu, phối hợp huy động sự tham gia của toàn hệ thống chính trị xây dựng văn hóa học đường nhất là các cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ trong Chỉ thị số 08/CT-TTg. Các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc, tích cực chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ được phân công ngay từ đầu năm học 2022-2023./.