Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin theo lĩnh vực Học tập và làm theo Bác  
Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chiều ngày 11/6/2021, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh Hà Nam kết nối với 06 điểm cầu tại các huyện ủy, thị ủy, thành ủy.

IMG_5055.jpg

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam khóa XIV; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Dự hội nghị tại điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy có các đồng chí lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, tập thể, cá nhân được khen thưởng.

IMG_5060.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa trình bày báo cáo tại hội nghị

05 năm qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05, việc học và làm theo Bác ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần quan trọng ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt kết quả thiết thực. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng được tăng cường; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, vững mạnh, bước đầu thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đạt kết quả tốt. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền chủ động, sâu sát, toàn diện trên các lĩnh vực. Hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, hiệu quả. Từ năm 2016 đến tháng 3/2021 đã có 01 tập thể, 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 80 tập thể, 138 cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh; 168 tập thể, 416 cá nhân được khen thưởng cấp huyện; 261 tập thể và 802 cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở.

IMG_5061.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những kết quả, kinh nghiệm, cách làm, mô hình hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục triển khai, đưa việc học và làm theo gương Bác thực sự trở thành định hướng tư tưởng, phong cách, lối sống, thói quen của tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

bi-thu.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của các tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh và đời sống Nhân dân. Để vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững và trở thành tỉnh khá của đồng bằng Bắc Bộ, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới; chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ...; tích cực tuyên truyền, biểu dương gương người tốt - việc tốt, những nhân tố điển hình, cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác theo chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, từ cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị"; phát động, động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục phòng, chống dịch bệnh gắn với phát triển sản xuất - kinh doanh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, nhất là trong giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu kiện và những vấn đề tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân. Song song với đó, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 làm tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm và làm căn cứ quy hoạch, đào tạo, đề bạt, sử dụng cán bộ.

Trong dịp này đã có 41 tập thể, 27 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen. Tại hội nghị đã có 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tại điểm cầu UBND tỉnh có 20 tập thể, 09 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.​

DSC_9277.jpg
Cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

DSC_9291.jpg

DSC_9295.jpg

Các tập thể được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng tại điểm cầu UBND tỉnh

DSC_9297.jpg

Các cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng tại điểm cầu UBND tỉnh