Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến thống kê toàn quốc

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị trực tuyến thống kê toàn quốc
Sáng ngày 17/3/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến thống kê toàn quốc với chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu lực, hiệu quả”. Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

IMG_0016.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan…

Trong những năm qua, thống kê Việt Nam với nòng cốt là Tổng Cục Thống kê đã không ngừng nỗ lực, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp, tổ chức triển khai công tác thống kê, thực hiện Luật Thống kê và các nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Thống kê Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận với 07 nội dung chủ yếu: Các văn bản  pháp luật về thống kê ngày càng được hoàn thiện về thể chế; mô hình tổ chức của Tổng Cục Thống kê được kiện toàn từ trung ương đến địa phương, tổ chức thống kê tại bộ, ngành, địa phương được hình thành và củng cố; trình độ năng lực của người làm công tác thống kê ngày được nâng cao; công tác chuyên môn luôn được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả tích cực. Hoạt động điều phối thống kê được thực hiện có hiệu quả, giúp công tác thống kê  được triển khai thống nhất, đồng bộ, toàn diện từ trung ương đến địa phương; chiến lược phát triển thống kê Việt Nam và các đề án lớn về thống kê được triển khai toàn diện trên phạm vi cả nước. Việc phối hợp, chia sẻ thông tin cũng được quan tâm, thể hiện qua việc nhiều bộ, ngành đã ký quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin với Tổng cục Thống kê. Hoạt động hợp tác quốc tế về thống kê được mở rộng theo hướng hội nhập sâu rộng, góp phần nâng cao năng lực, vị thế của Thống kê Việt Nam; nguồn lực cho hoạt động thống kê được tăng cường, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài…

IMG_0024.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đánh giá cao ý nghĩa số liệu công tác thống kê. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế như: Việc hoàn thiện và thực hiện hệ thống văn bản về pháp luật thống kê có lúc chưa nghiêm dẫn tới hiệu lực, hiệu quả thống kê chưa được như mong muốn; tổ chức bộ máy chưa đáp ứng việc phục vụ điều hành của cấp huyện; nguồn nhân lực làm công tác thống kê còn yếu và thiếu, công tác chuyên môn và chế độ cho đội ngũ cán bộ thống kê vẫn còn một số khó khăn, bất cập. Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo 08 định hướng lớn đối với ngành thống kê. Trong đó, nổi bật là tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, đề cao tính chính xác, khách quan, kịp thời, thường xuyên, công khai, minh bạch; nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác thống kê, đặc biệt là người đứng đầu các cấp chính quyền; tiếp tục hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức và nguồn lực; tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; triển khai công tác hợp tác quốc tế sâu rộng./.