Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025

Tin theo lĩnh vực Văn hoá, thể thao và du lịch  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025
Sáng ngày 29/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc định hướng, góp ý dự thảo chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Nguyễn Hải Long - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng ba​n Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành…​​
23564.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Dự kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đề xuất Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 với mục tiêu đến năm 2030: 100% các bộ, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử văn hóa trong các lĩnh vực chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ; 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 100% đơn vị hành chính cấp xã có nhà văn hóa; có ít nhất 05 di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh; 95%-100% di tích quốc gia đặc biệt và 65%-70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP…

Để thực hiện được mục tiêu đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 với một số nhiệm vụ như: Hoàn thiện thể chế, chính sách, khung pháp lý; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc; phát triển một số lĩnh vực văn hóa như nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, thư viện; phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh…

Đối với Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch dự kiến chủ trì thực hiện 07 nhiệm vụ cụ thể như: Tổng kết, đánh giá, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch; ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành du lịch; tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động du lịch bền vững; phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến, quảng bá và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương, tổ chức đóng góp ý kiến hoàn thiện các dự thảo, tập trung công tác phối hợp để triển khai tốt các nhiệm vụ dự kiến đề ra; đầu tư, khai thác cơ sở hạ tầng phát triển văn hóa, du lịch; xây dựng cơ chế đặc thù tạo sức mạnh đột phá phát triển du lịch biển đảo; xúc tiến hợp tác phát triển văn hóa, du lịch./.