Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư
Ngày 18/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu Hà Nam có ông Nguyễn Văn Oang - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan…

DSC_0196.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng kinh tế cả nước đạt khá (GDP 6 tháng tăng 6,76%), kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực đều có bước chuyển tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Có được kết quả trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, cũng như tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021. 

Ngày 10/01/2019, Bộ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT quán triệt toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư bám sát phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" của Chính phủ, coi đây là trọng tâm để thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao. Các vấn đề liên quan đến ngành như: thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; công tác thống kê; công tác xây dựng chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII; công tác triển khai các nội dung liên quan đến cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các nội dung công tác khác cũng được ngành quan tâm chỉ đạo sát sao từ trung ương tới các tỉnh, thành phố. Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế cả nước nói chung, của các địa phương nói riêng, không chỉ trong ngắn hạn, mà còn là dài hạn, thậm chí mang ý nghĩa chiến lược.

Trong 6 tháng cuối năm, Chính phủ chỉ đạo ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, các tỉnh, thành phố thực hiện: đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, nhất là về kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế vĩ mô, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư công, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả... quyết tâm giữ vững và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, làm nền tảng cho các năm tiếp theo.

Đại biểu dự hội nghị và đại diện các tỉnh đã thảo luận các nội dung như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; những điểm mới, đột phá trong Luật Đầu tư công năm 2019...

78965423.jpg

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao những thành tích mà ngành Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quán triệt những phương châm của Chính phủ đã đề ra trong năm 2019, đặc biệt là tinh thần bứt phá cần phải được thể hiện mạnh mẽ hơn; tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết; chủ động hơn nữa, kịp thời có phân tích, đánh giá để có đề xuất tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô và khơi thông các động lực tăng trưởng.

Cùng với đó, cần đặc biệt quan tâm đến xây dựng cơ chế, chính sách, các mô hình phát triển mới; tập trung đẩy nhanh giải ngân tiến độ đầu tư công; tiếp tục làm tốt trách nhiệm cơ quan thường trực của chương trình mục tiêu quốc gia, ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; quan tâm hơn nữa đến phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020…/.