Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 21/01/2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; đại điện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.
IMG_2289.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; lãn​h đạo UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành...
IMG_2297.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là hoạt động chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân; đây là cơ hội để thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu thật sự có đức, có tài xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2021. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp tập trung dốc sức để thực hiện thắng lợi của cuộc bầu cử; đảm bảo cho cuộc bầu cử được tiến hành thật sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu, thảo luận sôi nổi tích cực, tham gia đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào việc triển khai công tác bầu cử. Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thật tốt phương hướng nhiệm vụ của cuộc bầu cử để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao nhất, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Hội nghị đã triển khai các chỉ thị, nghị quyết về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các văn bản hướng dẫn chi tiết việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV và dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch triển khai công tác bầu cử; quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp; triển khai kế hoạch về công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật (23/5/2021). Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực xây dựng, củng cố, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ góp phần phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy sau hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đúng các mốc thời gian theo luật định về bầu cử như: Quyết định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, công tác kiểm tra đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Để cuộc bầu cử bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực sự dân chủ, đúng pháp luật, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp cần tập trung sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để triển khai công tác bầu cử đúng quy định./.