Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay”

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay”
Sáng ngày 21/7/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay”.

Dự hội thảo có ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; đại diện một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh…

789532.jpg
Các đại biểu dự hội thảo

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo ở cơ sở là một bộ phận hợp thành trong công tác lãnh đạo của Đảng, là một mặt công tác trọng yếu của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy cùng cấp, có chức năng tham mưu và giúp việc cho đảng ủy về các mặt công tác tuyên giáo của đảng bộ địa phương. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo ở cơ sở, thời gian qua cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn. Ngành tuyên giáo tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt đã nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương khóa XII. 100% xã, phường, thị trấn đã thành lập được Ban tuyên giáo cấp xã do bí thư hoặc phó bí thư thường trực đảng ủy làm trưởng ban.

Đội ngũ làm tuyên giáo ở cơ sở đã tập trung tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Công tác tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn đã góp phần đưa chủ trương, chính sách pháp luật vào cuộc sống, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân…

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong triển khai công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn trên tất cả các lĩnh vực: Giáo dục, lý luận chính trị, thông tin tuyên truyền, báo chí, văn hóa văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng; đánh giá thực trạng công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn trên địa bàn hiện nay; dự báo những xu hướng của tình hình mới đòi hỏi công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn nói riêng phải giải quyết; đề xuất nội dung, hình thức, cơ chế chính sách, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

thuan.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Đức Thuần phát biểu kết luận hội thảo​

Phát biểu kết luận hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Đức Thuần nhấn mạnh: Hội thảo có ý nghĩa thiết thực góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại cơ sở. Đặc biệt, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện và tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua các ý kiến tham luận giúp Ban Tổ chức hội thảo rút ra những kinh nghiệm thiết thực trong công tác tuyên giáo ở cơ sở.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, sau hội thảo các phòng, ban chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện văn bản tham mưu các giải pháp thiết thực đối với công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm tạo điều kiện đối với công tác tuyên giáo cấp cơ sở; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân.

Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của ban tuyên giáo cơ sở; tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ tuyên giáo cơ sở. Đảng ủy các xã, phường, thị trấn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, trong đó coi công tác tuyên giáo là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng; tạo điều kiện vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tuyên giáo.../.