Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn lập đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Hướng dẫn lập đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022
Ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Theo đó, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn theo quy định tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gửi Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản  lý trực tiếp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng/quý theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng/quý thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Trường hợp phát hiện Giấy đề nghị gia hạn đã nộp có sai sót, người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn thay thế chậm nhất là  ngày 30 tháng 9 năm 2022. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức quy định tại Điều 3 của Nghị định số 34/2022/NĐ-CP thực hiện khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc và thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc gửi Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh tại Điều 3 của Nghị định số 34/2022/NĐ-CP có các địa điểm kinh doanh hoạt động trên nhiều địa bàn và được cấp mã số thuế riêng để kê khai hoặc nộp thuế theo Thông báo của cơ quan thuế thì hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng mã số thuế được cấp để lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh. Nếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh do cùng một cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì chỉ gửi một (01) Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp các địa điểm kinh doanh đó.

Xem chi tiết hướng dẫn lập Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuế đất năm 2022 tại đây! giay de nghi gia han_signed.pdf

Xem chi tiết mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất tại đây!​