Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm s...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Hướng dẫn tạm thời về tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Ngày 24/3/2022, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 372/QĐ-BGTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

1. Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn tạm thời này áp dụng đối với tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, các hãng hàng không, các cảng hàng không, sân bay Việt Nam;

b) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải nội địa bằng đường hàng không.

3. Tần suất khai thác vận tải hàng không nội địa và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

a) Tần suất khai thác các đường bay nội địa chở khách thường lệ: Các hãng hãng không Việt Nam được phép khai thác các chuyến bay với tần suất theo nhu cầu thị trường, năng lực của hãng hàng không và phù hợp với kết cấu hạ tầng cảng hàng không và kết cấu hạ tầng bảo đảm hoạt động bay.

b) Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19: Thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; các yêu cầu, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và Y tế địa phương.

4. Tổ bay (tổ lái và tiếp viên), hành khách tham gia vận tải hàng không nội địa phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 a) Tuân thủ “Thông điệp 5K"; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;

b) Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế;

c) Xét nghiệm y tế, cách ly y tế: Thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế và Y tế địa phương.

5. Doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không, sân bay phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và Y tế địa phương.

6. Trường hợp Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch COVID-19 đối các với đối tượng áp dụng tại hướng dẫn tạm thời này thì thực hiện theo quy định mới.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. ​