Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Ngày 18/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BTC về hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/8/2021 và thay thế Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam giới thiệu toà​n văn Thông tư số 45/2021/TT-BTC.

Xem chi tiết tại đây!